Глоб@лни библиотеки – България


Актуална информация за свободните работни места вече и в обществените библиотеки

 

След подписано споразумение между Агенцията по заетостта и програма "Глоб@лни библиотеки", от месец януари тази година съвместно с дирекция „Бюро по труда“ – Габрово Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и библиотеките по програма „Глоб@лни библиотеки – България“ в област Габрово ще предоставят електронни услуги в сферата на заетостта.

 

Инициативата е на Програма „Глоб@лни библиотеки“ и Агенцията по заетостта, като има за цел да се обединят усилия и възможности за разпространяване на информация за предлаганите услуги.

 

Безработните от малките градове и села ще могат да получават информация за свободните работни места и в информационните центрове на библиотеките. Библиотеките ще предоставят информационни материали за възможностите за квалификация, преквалификация, актуалните за момента програми за безработни лица, отворени схеми по Оперативните програми, като периодично дирекциите „Бюро по труда" ще подават актуална информация към библиотеките за обявените свободни работни места.

 

Освен това, с помощта на библиотекарите, търсещите работа потребителище могат самостоятелно да попълнят необходимите документи – автобиография, мотивационно писмо и пр.

 

Обществените библиотеки се превръщат във все по-предпочитани места за дигитално и социално включване на българските граждани, както и за достъп до електронни услуги. В отдалечените и малки населени места много често библиотеката е единственото място, което има обществен и безплатен достъп до информация чрез интернет.

 

В изпълнението на споразумението ще се включат всички 16 целеви библиотеки от програмата в област Габрово – РБ „Априлов – Палаузов“ и библиотеките в Дряново, Гостилица,Трявна, Плачковци, Севлиево, кв. Бичкиня - Габрово, Новаковци, Жълтеш, Яворец, Градница, Ряховците, Сенник, Петко Славейково, Душево, Дамяново.
БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ ЗА ВСЕКИ

Национална програма с финансова подкрепа от 15 млн. щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс"

 

София, 28 май 2009 г. Министерство на културата и Програма на ООН за развитие оповестяват официално националната програма „Глоб@лни библиотеки – България", която се подкрепя от субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".

 

„Глоб@лни библиотеки – България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разшират своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата ще насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

 

За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки – България" ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор. Министерството на културата е водещата институция по програмата. Другите ключови партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Българската библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините в Република България. ПРООН ще бъде изпълнителната агенция по програмата.

 

Предвиденият общ бюджет на програмата възлиза на 50 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, планирано дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 6 милиона щ.д., както и насрещен принос от 29 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.

 

Програма „Глоб@лни библиотеки – България" ще осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки. Приблизително 3 000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмент. Програмата ще има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.

 

Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата ще насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и ще способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

 

Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 900 целеви библиотеки ще включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, ще бъде дарен от Майкрософт.

 

Частичната подкрепа по субсидията от фондацията за още 700 библиотеки ще предполага: включване в обучителната програма и участие в дейностите по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Програмният екип и управителният съвет текущо ще следят възможностите за национални и международни източници на финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията и съответното насрещно финансиране от средства от националния и местните бюджети.

 

Инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, Глобални библиотеки работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. Майкрософт е партньор на Глобални библиотеки и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.

 

* * *
Министерство на културата на Република България отговаря за организацията, координацията и методическото ръководство на обществените библиотеки в България. Наред с други дейности, министерството координира и държавната политика за мрежата на читалищата и художествената самодейност, гимназиите по изкуство и култура, както и културната интеграция на малцинствените общности.

 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) оглавява държавната политика в областта на информационните технологии, телекомуникациите и информационното общество в България. ДАИТС разширява националната мрежа за обществен достъп към глобалното интернет пространство и следи за информационната сигурност.

 

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) е организация с нестопанска цел, основана през 1990 г. ББИА има 1 211 индивидуални и 82 колективни членове, и 17 регионални звена. Сред приоритетите на ББИА е да формулира и да се застъпва за позициите на своите членове във връзка с разработването и прилагането на националната библиотечна и информационна политика.

 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е организация с нестопанска цел, основана през 1996 г. Сдружението отстоява ролята на общините в местното управление и тяхното представителство на национално ниво. НСОРБ организира обучения и консултации за общините и разработва проекти по различни програми.

 

Програмата на ООН за развитие (ПРООН) е глобалната мрежа на ООН за развитие. ПРООН има присъствие в 166 държави по света. Представителството в България е основано през 1992 г. и е изпълнило над 70 проекта на стойност близо 200 милиона щ.д. ПРООН България работи в полза на социалното приобщаване и намаляването на бедността, като повишава качеството на живот и насърчава доброто управление, подкрепяйки България да посрещне предизвикателствата на развитието като член на Европейския съюз. 

 

Звено за управление на програмата

Г-н Трендафил Меретев, ръководител на програмата
тел. (+359 2) 98 99 088
e-mail:
tmeretev@glbulgaria.net

 
За повече информация:
 

Министерство на културата:
Г-н Венцислав Велев, директор, Дирекция "Регионални и културни дейности"
тел. : (+359 2) 94 00 933

press@mc.government.bg

 

Програма на ООН за развитие:
Г-жа Мая Няголова, директор „Публични комуникации"
тел. :(+359 2) 96 97 167

maya.nyagolova@undp.org

 

Звено за управление на програмата:
Г-н Трендафил Меретев, ръководител на програмата
тел:. (+359 2) 98 99 088

info@glbulgaria.net; tmeretev@glbulgaria.net

 

Габрово  
Савина Цонева – регионален координатор
Регионална библиотека ''Априлов-Палаузов''
пл. „Възраждане” 23
Габрово 5300
gabrovo@glbulgaria.net
066 807 101
0897 685 282

 

За повече информация посетете сайта на Глобални библиотеки – България

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта