Хуманитарни науки


 

29

П 76

Попов, Димитър Петров и др.

    Божествата на траките / Димитър Попов, Валерия Фол ; [ Прев. Недялка Чакалова ] = The deities of the Thracians / Dimitar Popov, Valeria Fol ; [ Transl. Nedyalka Chakalova ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2014. - 324 с. : с цв. ил. ; 29 см

Траки - религия

Изобразително изкуство, тракийско

Древна Тракия - изобразителни изкуства

570233 -5300000268949 /2018->ПК -П

Фол, Валерия Николова; Чакалова, Недялка Гочева  прев.

 

 

327

Б 92

     Българите и американците / Трендафил Митев и др. ; Под общ. ред. на Александър Фол ; Прев. Тодор Шопов = The Bulgarians and the Americans / Trendafil Mitev et al. ; Ed. in chief Alexandar Fol ; Transl. Todor Shopov. - София : Тангра ТанНакРа, 2003. - 208 с. : с ил. ; 28 см. - (Българска вечност ; N 45)

България и САЩ - история

Емиграция и имиграция, българска - САЩ

Българи в чужбина - САЩ

България - история

САЩ - история

България - международни политически отношения - история

САЩ - международни политически отношения - история

570232 -5300000268932 /2018->ПК -П

Митев, Трендафил Атанасов; Шопов, Петър Щерев; Карамихова, Маргарита Николова; Павлов, Пламен Христов; Майкълс-Кристофър, Даяна; Фол, Александър Николаев  ред.; Шопов, Тодор Крумов  прев.

 

 

902/904

Ф 69

Фол, Александър Николаев и др.

    Траките / Александър Фол, Валерия Фол ; [ Фотогр. Росен Колев и др. ] ; [ Прев. Недялка Чакалова ] = The Thracians / Alexander Fol, Valeria Fol ; [ Photogr. Rossen Kolev et al. ] ; [ Transl. Nedyalka Chakalova ]. - 2. доп. изд. - София : Тангра ТанНакРа, 2008. - 216 с. : с цв. ил., к. ; 33 см

Изобразително изкуство, тракийско - албуми

България - старини - албуми

Древна Тракия - история - албуми

България - паметници на културата

Древна Тракия - изобразителни изкуства

570235 -5300000268994 /2018->ПК -П

Фол, Валерия Николова; Колев, Росен  ил.; Стойчев, Чавдар  ил.; Хаджимишев, Иво Михайлов  ил.; Стоев, Алексей Димитров  ил.; Колев, Петко Нешев  ил.; Смоленов, Христо Панчев  ил.; Станковски, Йовица  ил.; Чакалова, Недялка Гочева  прев.

 

 

949.72

Б 92

     България : Албум / Худож.-фотогр. Ренард Дудлей ; Авт. на текста Георги Владимиров, Капка Николова ; Прев. Тодор Шопов = Bulgaria : Album / Art photogr. Renard Dudley ; Auth. Georgi Vladimirov, Kapka Nikolova ; Transl. Todor Shopov. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Тангра ТанНакРа, 2008. - 232 с. : с цв. ил. ; 33 см

България - албуми

България - история - география - паметници на културата

570234 -5300000268987 /2018->ПК -П

Дудлей, Ренард  фотогр.; Владимиров, Георги Владимиров; Николова, Капка Освалд; Шопов, Тодор Крумов  прев.

 

 

949.72.02

П 13

Павлов, Пламен Христов и др.

    Спартак - синът на Древна Тракия / Пламен Павлов, Станимир Димитров ; [ Прев. на англ., итал. Недялка Чакалова, Асен Марчевски ] ; [ Фотогр. Росен Колев и др. ] = Spartacus - the son of Ancient Thrace / Plamen Pavlov, Stanimir Dimitrov ; [ Transl. Nedyalka Chakalova, Assen Marchevski ] ; [ Photos provided by Rossen Kolev et al. ] . - София : Тангра ТанНакРа, 2009. - 174 с. : с цв. ил. ; 29 см

Спартак, 109 -71 пр. Хр.

Рим ( държава ) - история

570229 -5300000268970 /2018->ПК -П

Димитров, Станимир; Чакалова, Недялка Гочева  прев.; Марчевски, Асен Денчев  прев.; Колев, Росен  ил.; Стойчев, Чавдар  ил.; Хаджимишев, Иво Михайлов  ил.; Стоев, Алексей Димитров  ил.; Китов, Георги Павлов  ил.; Христова, Велиана Гаврилова  ил.; Попова, Ружа Танчева  ил.

 

 

949.72

Б 92

     Българите и французите / [ Пламен Павлов и др. ] ; [ Прев. на фр. Станимир Делчев, Василка Тъпкова-Заимова, Марияна Шабаркова-Петрова ] = Les bulgares et les francais / [ Plamen Pavlov et al. ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2011. - 272 с. : с ил. ; 28 см

История - България

История - Франция

България - история

Франция - история

България и Франция

570228 -5300000268963 /2018->ПК -П

Павлов, Пламен Христов; Заимова, Рая Йорданова; Вачкова, Веселина Кирилова; Вачков, Даниел Христов; Костов, Александър Григоров; Доневска, Бойка Спасова; Витошанска, Мария Захариева; Димитров, Христо Милков; Милчев, Михаил Георгиев; Чеков, Божидар; Делчев, Станимир Борисов  прев.; Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова  прев.; Шабаркова-Петрова, Марияна Борисова  прев.; Петрова, Марияна Борисова

 

 

949.72

Б 92

     Българи и турци / [ Валери Стоянов и др. ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2016. - 384 с. : с ил. ; 24 см

История - България - сборници

История - Турция - сборници

България и Турция - история - сборници

България - история

Турция - история

570242 -5300000269052 /2018->ПК -П

Стоянов, Валери Григоров; Стоянова, Ваня Петрова; Бакалов, Георги Петров; Марков, Георги Георгиев; Дойнов, Дойно Христосков; Сачев, Евгений Иванов; Калинова, Евгения Иванова; Алекова, Елена; Христова, Елена Алекова; Тодев, Илия Тосков; Баева, Искра Василева; Колев, Йордан Колев; Бибина, Йорданка Златева; Николова, Капка Освалд; Петров, Любен; Витошанска, Мария Захариева; Ангелов, Петър Димитров; Митев, Пламен Димитров; Павлов, Пламен Христов; Грънчаров, Стойчо Георгиев; Райчевски, Стоян Чилов; Танев, Стоян Георгиев; Матанов, Христо Лука

 

 

949.72.06

Д 24

Даскалов, Георги Димитров

    Гърция и македонският въпрос ( 1950 - 2000 г. ) : Българо-македонисткият синдром на гръцкия национализъм / Георги Даскалов. - София : Тангра ТанНакРа, 2014. - 516 с. ; 24 см. - (Българска вечност ; N 99)

    Съдържа:  Кн. 1 от поредицата Българи и гърци.

Македонски въпрос

Външна политика - Гърция

Гърция - външна политика - 1950-2000

Гърция - история

България - история

Югославия - история

570241 -5300000269045 /2018->ПК -П

 

 

949.72

З-12

     Заблуди и фалшификации за произхода на българите мохамедани : Материали от научната конференция, Смолян - 29 октомври 2009 г. / [ Ред., предг. Христо Гиневски ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2010. - 272 с. ; 24 см. - (Българска вечност ; N 91)

Българомохамедани - конференции

Помохамеданчвания на българи - конференции

Ислям - България - история - конференции

Национален въпрос и национална политика - България - конференции

България - история

570240 -5300000269038 /2018->ПК -П

Гиневски, Христо Николов  ред.

 

 

949.72.042

Т 63

Тодев, Илия Тосков

    Батак 1876 - мит или история? : Актуални текстове по Българско възраждане / Илия Тодев ; [ Науч. ред. Николай Поппетров ]. - 2. доп. изд. - София : Тангра ТанНакРа, 2013. - 319 с. : с факс., портр., ил. ; 22 см

Априлско въстание 1876

Батак - история - турско владичество

България - история

570239 -5300000269021 /2018->ПК -П

Поппетров, Николай Пейчев  ред.

 

 

06

М 37

     Масонството в България : Ч. 1 - / [ Иво Жейнов и др. ] ; [ Прев. Николина Панова, Адриана Момчилова ] = Freemasonry in Bulgaria : Pt. 1 - / [ Ivo Zheynov et al. ] ; [ Transl. Nikolina Panova, Adriana Momchilova ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2018 - . - 29 см

 

     1. - 2018. - 280 с. : с цв. ил.

 

Масонство - България - история

1 570227 -5300000269106 /2018->ПК -П

Жейнов, Иво Георгиев; Павлов, Пламен Христов; Вачкова, Веселина Кирилова; Ташев, Спас Ангелов; Темелски, Христо Иванов; Панова, Николина Кънчева  прев.; Момчилова, Адриана Николова  прев.

 

 

902/904

Ф 69

Фол, Валерия Николова

    Орфей тракиецът / Валерия Фол ; Фотогр. Росен Колев и др. ; Прев. Недялка Чакалова = Orpheus, the thracian / Valeria Fol ; Photogr. Rossen Kolev et al. ; Transl. Nedyalka Chakalova. - София : Тангра ТанНакРа, 2008. - 152 с. : с цв. ил. ; 29 см

Тракия - старини

Тракия - история

Траки - религия

Изобразително изкуство, тракийско

България - история

Древна Тракия - религия - изобразителни изкуства

570226 -5300000269090 /2018->ПК -П

Колев, Росен  ил.; Стойчев, Чавдар  ил.; Хаджимишев, Иво Михайлов  ил.; Стоев, Алексей Димитров  ил.; Фол, Валерия Николова  ил. ; Китов, Георги Павлов  ил.; Христова, Велиана Гаврилова  ил.; Попова, Ружа Танчева  ил.

 

 

949.72

Н 74

Николов, Венцеслав Стефанов

    Българи и испанци / Венцеслав Николов = Bulgaros y еspanoles / Venceslav Nikolov ; Trad. Venceslav Nikolov. - София : Тангра ТанНакРа, 2005. - 168 с. : с ил., табл., к. ; 28 см

България - история

Испания - история

България и Испания - култура

България - история - култура

Испания - история - култура

570225 -5300000269083 /2018->ПК -П

 

 

902/904

М 57

Миленов, Кристиян Григоров

    Плиска - новият европейски център през ранното Средновековие : Размисли върху високата култура и държавност, заложени в планирането и изграждането на първата българска столица на Балканите / [ Кристиян Миленов ] ; [ Прев. на нем. Милен Иванов ] = Pliska - das neue europaische Zentrum im Anfang des Mittelalters : Reflexionen uber die Hochkultur und die Staatlichkeit anhand der Planung und der Entwicklung der ersten bulgarischen Hauptstadt auf dem Balkan / [ Kristian Milenov ] ; [ Dt. Ubers. Milen Ivanov ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2012. - 46, [ 12 ] с. : с цв. ил., к. ; 29 см

Паметници на културата - Плиска

Плиска - старини

Плиска - паметници на културата

570224 -5300000269076 /2018->ПК -П

Иванов, Милен  прев.

 

 

09

А 75

Антонов, Александър Атанасов

    Сарандапорският летопис от XVI век / Александър Антонов. - София : Артидея, 2015. - 84 с. : с факс. ; 28 см

    Съдържа:  Фотокопие на ръкописа.

Ръкописи, български - Босна и Херцеговина

570252 -5300000269205 /2018->ПК -П

 

 

06

А 65

Андонова, Зоя Евлогиева

    Тайни общества и комунизъм / Зоя Андонова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017. - 252 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Тайни общества - история

Масонство

Комунизъм

570251 -5300000269199 /2018->ПК -П

 

 

882

В 38

Велев, Георги Костадинов

    Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената / Георги Велев. - София : Пчелин, 2016. - 392 с. ; 22 см

Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 - творчество

Шекспир, Уилям, 1564-1616 - творчество

Русия - литературознание

Великобритания - литературознани

570263 -5300000269311 /2018->ПК -П

 

 

796

А 64

Ангелова-Игова, Боряна Чавдарова

    Изобретяването на човека - машина : Тялото на спортиста / Боряна Ангелова-Игова. - София : Критика и хуманизъм, 2017. - 174 с. : с ил. ; 20 см

Философия на спорта

Спортисти - философски проблеми

570262 -5300000269304 /2018->ПК -П

 

 

316.3

П 76

Попова, Любомира Симеонова

    Младежката политика в България : Социалнопедагогически аспекти / Любомира Попова. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016. - 200 с. : с табл. ; 20 см

Младеж - България

България - социална политика

България - социология

570260 -5300000269281 /2018->ПК -П

 

 

327

Щ 29

     Ще се разпадне ли Европейският съюз? : Сборник научни статии / [ Състав., предг. Борислав Градинаров ]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 330 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Европейски съюз - сборници

570259 -5300000269274 /2018->ПК -П

Градинаров, Борислав Николов

 

 

316.3

Р 12

Радев, Начко Цветанов

    Социален капитал и бюджет на времето / Начко Радев. - В. Търново : Фабер, 2015. - 216 с. : с табл. ; 24 см

Работно време - социология

Почивка и свободно време - социология

570258 -5300000269267 /2018->ПК –П

 

 

327

З-40

Захаринов, Олег и др.

    Радикалният ислям като заплаха за националната сигурност : [ Монография ] / Олег Захаринов, Бисер Божков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 142 с. ; 24 см

Фундаментализъм

Ислям - влияние върху обществения живот

Национална сигурност

Тероризъм

Религия и политика

570257 -5300000269250 /2018->ПК -П

Божков, Бисер Ганчев

 

 

378

П 98

     Пътища на професионализма в социалната работа : Сборник статии посветен на 20-годишнината от създаването на специалност Социални дейности и 10 години от основането на катедра '' Социална работа '' във Факултета по педагогика на Софийския университет '' Св. Климент Охридски '' / [ Състав., науч. ред., предг. Силвия Цветанска ]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018. - 200 с. : с табл., сх. ; 24 см

Софийски университет '' Св. Климент Охридски ''. Факултет по педагогика. Катедра '' Социална работа '' - юбилеи и чествания - сборници

Социална работа - сборници

570256 -5300000269243 /2018->ПК -П

Цветанска, Силвия Илиева

 

 

23/28

Д 69

     Догмат и терминология в православната Християнска традиция  : Материали от IV Международен симпозиум по православна догматика, 22-25 септември 2013, София / Състав. Любомир Тенекеджиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014. - XVIII, 278 с. ; 24 см

Богословие - конференции

Източноправославна църква - конференции

Християнство - конференции

570254 -5300000269229 /2018->ПК -П

Тенекеджиев, Любомир Ганчев  състав.

 

 

940

В 70

Владов, Владимир

    Исторя на Първия Кръстоносен поход : Т. 1 - / Владимир Владов. - София : Иврай, 2015 - . - 23 см

    

     1. Клермон, Никея, Дорилея. - 2015. - 452 с. : с цв. ил., к.

 

Кръстоносни походи - история

Латинска империя - история

Йерусалим - история

1 570271 -5300000269397 /2018->ПК -П

 

 

949.72.053

И 21

Иванов, Костадин

    Националноосвободителната борба на българите във Вардарска Македония ( 1934 - 1941 ) / Костадин Иванов. - В. Търново : Фабер, 2017. - 344 с. ; 20 см

Македонски въпрос - история

Националноосвободително движение - Вардарска Македония - история

570270 -5300000269380 /2018->ПК -П

 

 

941/949

И 60

     Империи, граници, политики ( XIX - началото на XX век ) : Сборник с материали от международна научна конференция Софийски университет '' Св. Климент Охридски '', 27 и 28 февруари 2015 г. / Състав., науч. ред. Пламен Митев, Ваня Рачева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. - 344 с. : с цв. ил. ; 23 см

Политика - Балкански страни - история

Балкански полуостров - история

570269 -5300000269373 /2018->ПК -П

Митев, Пламен; Рачева, Ваня

 

 

949.72.04

Р 12

Радев, Иван Николов

    Иван Панов Семерджиев - незаслужено забравеният / Иван Радев. - В. Търново : Ивис, 2016. - 203 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см. - (Библиотека Орис)

Семерджиев, Иван Панов, 1854-1876 - биографии

Революционери, български - биографии

Априлско въстание 1876

България - история

570268 -5300000269366 /2018->ПК -П

 

 

949.72.043

Е 57

Емануилов, Емануил Георгиев

    Истината за Освободителната война пред съда на Клио / Емануил Еманулов. - 2. коригирано изд. - В. Търново : Ивис, 2017. - 204 с. ; 22 см

Руско-турска освободителна война 1877-1878 - историография

570266 -5300000269342 /2018->ПК -П

 

 

949.72.03

Б 56

Божилов, Иван Ангелов

    История на Средновековна България : Т. 1 - 2 / Иван Божилов. - Пловдив : Фонд. Българско историческо наследство, 2017 - . - 23 см

    

     1. Варварска България. - 2017. - 440 с.  

     2. Християнска България. - 2017. - 620 с.

 

История - България

Средни векове - България - история

1 570264 -5300000269328 /2018->ПК -П 2 570265 -5300000269335 /2018->ПК -П

 

 

919

П 52

Пимпирев, Христо Цанев

    Антарктида : Студеният юг / Христо Пимпирев ; Състав. Иглика Трифонова ; Ред. Чавдар Ценов ; Прев. Лилия Дончева = Antarctica : The cold south / Christo Pimpirev ; Comp. Iglika Trifonova ; Ed. Tchavdar Tsenov ; Transl. Liliya Doncheva. - [ София ] : Авлига, 2017. - 200 с. : с цв. ил., портр. ; 32 см

Антарктида - география - албуми

570279 -5300000269472 /2018->ПК -П

Трифонова, Иглика Иванова  състав.; Ценов, Чавдар  ред.; Дончева, Лилия  прев.

 

 

327

М 36

Марчева, Илияна Илиева

    Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война / Илияна Марчева. - Пловдив : Летера, 2016. - 640 с. ; 24 см

Стопанство - България - реконструкция и модернизация - история

Студена война

България - стопанство

570292 -5300000269618 /2018->ПК -П

 

 

396

Т 93

Туртуриков, Георги Гаврилов и др.

    Юначните дъщери на българската бойна слава - XV - нач. на XX в. : Епопея на забравените ... българки - жени по природа и воини по дух / Георги Туртуриков, Тоня Туртурикова. - В. Търново : Абагар, 2016. - 272 с. : с табл., [ 32 ] с. ил., факс. ; 24 см

Жени - участие в обществено-политическия живот - България - история

Хайдутство - жени - България

Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история

Словесно народно творчество, българско - теми, образи, сюжети

570291 -5300000269601 /2018->ПК -П

Туртурикова, Тоня Г.

 

 

37.0

М 96

Мухова, Светлана

    Бел-Ланкастърската система на Мадрас до Копривщица и ролята и за изграждането на новобългарското училище / Светлана Мухова. - София : Ефект адвъртайзинг, 2017. - 200 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см

Образование и просвета - България - история

Обучение - методи

България - образование

570290 -5300000269595 /2018->ПК -П

 

 

343/344

Б 47

Благоев, Гаврил Стефанов

    Адвокатската защита по наказателни дела / Гаврил Благоев. - София : Нова звезда, 2018. - 112 с. ; 21 см

Защита ( право ) - Българи

Наказателен процес - България

570289 -5300000269564 /2018->ПК -П

 

 

343/344

Г 63

     Големите убийства на прехода / Състав. Гергана Танева, Чавдар Иванов, София Петрова. - [ София ] : Millenium, 2018. - 171 с. : с портр., ил. ; 20 см

Организирана престъпност - България

Политически убийства - България

България - вътрешна политика

България - право

570286 -5300000269540 /2018->ПК -П 570287 -5300000269533 /2018->ПК -П 570288 -5300000269557 /2018->ПК -Ф3

Иванов, Чавдар  състав.; Петрова, София Ивайлова  състав.; Танева, Гергана  състав.

 

 

347

И 52

Илиева, Рая Колева

    Търговско право : Общи положения, видове търговци / Рая Илиева. - София : Нова звезда, 2018. - 88 с. ; 22 см

Търговско право - учебници за ВУЗ

570285 -5300000269526 /2018->ПК -П

 

 

343/344

Т 29

Танева, Гергана

    Криминалните мистерии на България : От сестрите Белнейски до шесторния убиец в Нови Искър / Гергана Танева. - София : Millenium, 2018. - 191 с. ; 20 см

Престъпления и престъпници - България

570283 -5300000269502 /2018->ПК -П 570284 -5300000269519 /2018->ПК -П

 

 

331

К 28

Карабельова, Соня Методиева

    Избор на кариера : Междукултурни и вътрекултурни сравнения / Соня Карабельова. - София : Класика и стил, 2015. - 238 с. ; 23 см

Професионално ориентиране

Личност - психология

570282 -5300000269496 /2018->ПК -П

 

 

886.7

Й 83

Йорданов, Недялко Асенов

    Моят Радой / Недялко Йорданов. - София : Millenium, 2017. - 112 с. ; 20 см

Ралин, Радой (1923-2004)

Писатели, български

570302 -5300000269724 /2018->ПК -П 570303 -5300000269731 /2018->ПК -П

 

 

73/76

А 93

Атанасова-Тенева, Евгения

    Кристо, Владо, Росен и плаващите кейове / Евгения Атанасова-Тенева ; Творчески консултант Калина Гарелова. - София : Книгомания, 2018. - 388 с. : с цв. ил. ; 23 см

Изобразително изкуство, американско - изложби

Художници, американски - творчество

Художници, български - творчество

570299 -5300000269694 /2018->ПК -П 570300 -5300000269700 /2018->ПК -К

Гарелова, Калина

 

 

78

Г 15

Гаджев, Владимир Марков

    Щрихи към портрета на Никола Гюзелев / Владимир Гаджев. - София : Стефан Добрев, 2016. - 144 с. : с портр., цв. ил. ; 25 см

    Съдържа:  Артист, целунат от Бога. / Пламен Джуров

Гюзелев, Никола Николаев, 1936-2014 - биографии

Оперни и оперетни артисти, български - биографии

България - музика

570298 -5300000269687 /2018->ПК -П

Джуров, Пламен Никифоров

 

 

792.07

Н 48

Нейова, Милена

    Жана Стоянович и Жени Божилова : [ Спомени ] / Милена Нейова. - София : Гласове, 2014. - 168 с. : с портр.,ил., факс. ; 17 х17  см. - (Гласове от изгубената България)

Стоянович, Жана Петрова - биографии

Драматични артисти, български - спомени

Божилова, Жени Панайотова - биографии

Преводачи, български - спомен

570297 -5300000269670 /2018->ПК -П

 

 

908

Б 26

Бараков, Венелин Петков

    Трявна и Предбалканът през античността и средновековието / Венелин Бараков. - В. Търново : Абагар, 2018. - 240 с. : с ил. ; 20 см

Трявна - история

570295 -5300000269656 /2018->ПК -П 570296 -5300000269663 /2018->ПК -К

 

 

949.72.042

И 29

Игнатов, Веселин

    Васил Левски - факти и фикции : Историческо разследване / Веселин Игнатов. - София : Millenium, 2017. - 192 с. : с портр. ; 20 см

Левски, Васил, 1837-1873 - биографии

570294 -5300000269649 /2018->ПК -П

Василев, Веселин Игнатов

 

 

23/28

Л 51

Лефтеров, Живко Ангелов

    Англиканската църква, Източното православие и България / Живко Лефтеров. - София : Ашур, 2017. - 300 с. : с ил. ; 24 см

Българска православна църква

Протестанска църква - Англия

570333 -5300000269991 /2018->ПК -П

 

 

949.72

Б 65

Борисов, Теодор Иванов и др.

    [ Петдесет ] 50 места от българската история отвъд България / Теодор Борисов, Светослав Марков. - 2. изд. - София : БИ 93, 2017. - 216 с. : с ил. ; 21 см

България - история - пътеводители

570331 -5300000269977 /2018->ПК -Ч1 570332 -5300000269984 /2018->ПК -П

Марков, Светослав Стефанов

 

 

949.72

К 96

Кънчев, Иван Георгиев и др.

    Българската история в 100 събития / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев. - София : БГ Учебник, 2015. - 228 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

История - България

България - история

570330 -5300000269960 /2018->ПК -П

Колев, Ивомир; Мишев, Марио

 

 

941/949

А 66

Андреев, Йордан Киров и др.

    Великите князе, царете, императорите на Русия / Йордан Андреев, Андрей Андреев. - В. Търново : Абагар, 2016. - 344 с., [ 12]  л. : ил., сх., портр. ; 24 см

Царе, руски

Императори, руски

Династии, руски

570329 -5300000269953 /2018->ПК -П

 

 

949.72.03

И 29

Игнатов, Веселин

    Хан Крум победоносецът : Историческо разследване / Веселин Игнатов. - София : Millenium, 2017. - 159 с. : с ил., к. ; 20 см

Крум, хан - биографии

България - история

570328 -5300000269946 /2018->ПК -П

Василев, Веселин Игнатов

 

 

902/904

П 97

Първанов, Иван

    Българските паметници / Иван Първанов. - София : Millenium, 2018. - 528 с. : с цв. ил. ; 24 см

Паметници, български

България - история

Исторически паметници - България

570326 -5300000270003 /2018->ПК -Ч1 570327 -5300000270010 /2018->ПК -П

 

 

308(4/9)

И 31

Идакиев, Симеон Кирилов

    Светът и всичко в него : Азия / Симеон Идакиев. - Варна : Славена, 2012. - 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

Азия - пътеписи, очерци, впечатления

570325 -5300000269571 /2018->ПК -П

 

 

308(7/8)

И 31

Идакиев, Симеон Кирилов

    Светът и всичко в него : [ Северна и Южна Америка ] / Симеон Идакиев. - Варна : Славена, 2011. - 208 с. : с цв. ил. ; 23 см

Северна и Южна Америка - пътеписи, очерци, впечатления

570324 -5300000269588 /2018->ПК -П

 

 

949.72

И 29

Игнатов, Веселин

    [ Сто и един ] 101 мита от българската история : От Авитохол да Опълчението / Веселин Игнатов. - София : Millenium, 2018. - 368 с. ; 27 см

България - история

570274 -5300000269427 /2018->ПК -П 570275 -5300000269434 /2018->ПК -П

Василев, Веселин Игнатов

 

 

796.8

Н 17

     Армен Назарян : Роден победител / [ Владимир Памуков, Тодор Шабански, Бончук Андонов ] ; [ Прев. на англ. Светослав Марков ] ; [ Прев. на рус. Наталия Нанкинова ] = Armen Nazaryan : A born winner / [ Vladimir Pamukov, Todor Shabanski, Bonchuk Andonov ] ; [ Transl. in Engl. Svetoslav Markov ]. - [ София ] : Книгомания, 2018. - 200 с. : с цв. ил. ; 35 см

Назарян, Армен Людвигович, 1974- - албуми

570350 -5300000270140 /2018->ПК -П

Памуков, Владимир; Шабански, Тодор; Андонов, Бончук Василев; Марков, Светослав  прев.; Нанкинова, Наталия Алексеевна  прев.

 

 

78

М 27

Манолова, Магдалена Ангелова

    Гена Димитрова. Бог говори чрез гласа ми / Магдалена Манолова ; Прев. на англ. Дариана Цекова ; Прев. на итал. Алесандра Бертучели. - София : Бълг. бестселър, 2016. - 200 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

    Съдържа:  Гена - едно късно, но силно приятелство. / Кирил Топалов

Димитрова, Гена Мачева, 1941-2005 - биографии

Оперни и оперетни артисти, български - биографии

България - музика

570349 -5300000270133 /2018->ПК -П

Цекова, Дариана  прев.; Бертучели, Алесандра  прев.; Топалов, Кирил Любомиров

 

 

23/28

Ш 12

Шабаркова-Петрова, Марияна Борисова

    Етиопия или отвъд познатото християнство / Марияна Шабаркова-Петровa ; [ Науч. ред. Веселина Вачкова ] ; [ Фотогр. Марияна Шабаркова-Петровa, Петър Петров ]. - София : Инле, 2016. - 223 с. : с ил., табл. ; 28 см

    Съдържа:  Етиопия: реалности и утопия. / Веселина Вачкова

Християнство - Етиопия

Етиопия - религия

570348 -5300000270126 /2018->ПК -П

Вачкова, Веселина Кирилова; Петров, Петър Христов  фотогр.

 

 

72

П 34

Пеневска, Веселинa Кинова

    Иновативни хотели / Веселина Пеневска. - София : Граал, 2017. - 112 с. : с цв. ил. ; 22 см

Архитектурни ансамбли

Курорти - архитектура и градоустройство

570340 -5300000270041 /2018->ПК -П

 

 

794

Г 37

Георгиев, Людмил Руменов

    Криминалистите : Крими загадка : Кн. 1 - / Людмил Георгиев. - София : Атеа Букс, 2017 - . - 21 см. - (Библиотека Полиция)

    

     1. - 2017. - 96 с.    

    

Игри за развлечение

1 570339 -5300000270034 /2018->ПК -П

 

 

796.8

Д 91

Друмев, Добромир Петров

    Бойни изкуства : Размисли на Сенсей Стефан Хинков за бойните изкуства : Философия, теория, методика и практика на бойните изкуства / Събр. и записал Добромир Друмев. - София : Кибеа, 2017. - 512 с. : с ил. ; 24 см. - (Серия Знание)

Хинков, Стефан Христов - биографии

Спортисти, български - интервюта

Бойни изкуства, източни - теория и методика на тренировките

570365 -5300000270270 /2018->ПК -П

 

 

07

Е 97

Ефремов, Ефрем

    Журналистическото редактиране / Ефрем Ефремов. - 3. доп. и прераб. изд. - В. Търново : Фабер, 2017. - 152 с. ; 22 см

Вестник - редакция и оформление

Журналистика - език и стил

Редакторска работа

570363 -5300000270256 /2018->ПК -П

 

 

07

П 13

Павлова, Илиана

    Професия журналист : 21. век : Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики / Илиана Павлова ; [ Науч. ред. Иванка Мавродиева ]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 232 с. : със сх. ; 20 см

Журналистика

570362 -5300000270249 /2018->ПК -П

Колева, Илиана Павлова; Мавродиева, Иванка Тодорова  ред.

 

 

914.972

Р 61

Риков, Димитър Христов

    [ Петдесет и едно ] 51 приказни планински кътчета от България / [ Текст Димитър Риков ] ; [ Фотогр. Радослав Донев ]. - София : СофтПрес, 2016. - [ 64 ] с. : с цв. ил. ; 24 см

Планини - България - пътеводители

България - география

570361 -5300000270225 /2018->ПК -П

Донев, Радослав  фотогр.

 

 

17

С 83

Стоянов, Иван Стойков и др.

    Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл / Иван Стоянов, Манол Манолов. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018. - 203 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Семейство - психология

Семейно възпитание

570358 -5300000270188 /2018->ПК -П

Манолов, Манол Николов

 

 

349

Ю 12

Юбилейна международна научна конференция Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право ( Велико Търново ; 2016 )

     Юбилейна международна научна конференция '' Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право '' : 25 години Юридически факултет на ВТУ '' Св. св. Кирил и Методий '' и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, 06 - 07 октомври 2016 г. / [ Ред. кол. Цветан Георгиев Сивков и др. ]. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 471 с. ; 25 см

Частно право - конференции

Публично право - конференции

570357 -5300000270164 /2018->ПК -П

Сивков, Цветан Георгиев  ред.; Велчев, Борис Владимиров  ред.; Сафронова, Елена Викторовна  ред.; Родина, Анита  ред.; Тянкова-Тодорова, Янка Тенева  ред.; Тянкова, Янка Тенева

 

 

330.1

Д 13

Даймънд, Стюарт

    Получете повече в работата и живота : Как да бъдем по-убедителни / Стюарт Даймънд ; Прев. [ от англ. ] Камен Велчев. - В. Търново : Фабер, 2016. - 408 с. : с ил. ; 24 см

Икономическо поведение

Стопански преговори - психология

Комуникация - психология

570379 -5300000270416 /2018->ПК -П

Велчев, Камен Петков  прев.

 

 

329

С 83

Стоянов, Илия

    Тодор Живков и Николае Чаушеску насаме / Илия Стоянов. - София : Монт, 2017. - 208 с. : с ил. ; 21 см

Комунистически партии - България

Комунистически партии - Румъния

Живков, Тодор Христов

Чаушеску, Николае

Политици, български

Политици, румънски

570378 -5300000270409 /2018->ПК -П

 

 

34

Й 85

Йотов, Стилиян Йотов

    Човешко достойнство и права / Стилиян Йотов. - София : Агата - А, 2016. - 400 с. ; 20 см

Право - философски проблеми

570377 -5300000270393 /2018->ПК -П К

 

 

355.4

А 92

Астарджиева, Татяна Стефанова

    Александър Василиевич Колчак : Исторически поглед / Татяна Астарджиева. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018. - 359 с. ; 20 см

Колчак, Александър Василиевич, 1874-1920 - биографии

570376 -5300000270386 /2018->ПК -П

 

 

336

Г 41

Герунов, Антон Антонов

    Публични финанси : Теория и политика / Антон Герунов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016. - 428 с. : с ил. ; 21 см

Финанси

Бюджет

570375 -5300000270379 /2018->ПК -П

 

 

327

П 97

     Първи контакт : Секретни данни на ЦРУ за дейностите на извънземните / [ Състав. Алена Кирилова ]. - София : Millenium, 2017. - 190 с. : с ил. ; 20 см

Разузнаване, американско

Извънземни цивилизации

570374 -5300000270362 /2018->ПК -П

Кирилова, Алена  състав.

 

 

308(4/9)

С 77

     [ Сто ] 100 социални иновации от Финландия  / Състав. Илка Тайпале ; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев. - В. Търново : Фабер, 2017. - 392 с. ; 23 см

Финландия - социално-икономическо положение

570372 -5300000270331 /2018->ПК -П

Тайпале, Илка  състав.; Цветанова, Росица Георгиева  прев.; Пенев, Даниел  прев.

 

 

949.72

Н 74

Николов, Григор и др.

    Забравени страници за незабравени българи : Факти и истории, подбрани от старите вестници преди 1944 година / Григор Николов, Антонио Станоев. - София : Книгомания, 2018. - 360 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

България - история

Периодичен печат - България

570367 -5300000270287 /2018->ПК -П

Станоев, Антонио

 

 

949.72.053

Е 22

Евтимов, Румен Александров

    Годен за терористически акции : ВЗРО '' Въртоп '' 1924 - 1944 : Съдби и атентати / Румен Евтимов. - София : Гутенберг, 2017. - 360 с. : с ил., факс., портр. ; 22 см

Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история

Западни покрайнини - история

570391 -5300000270508 /2018->ПК -П

 

 

929.5/.9

Д 36

Делев, Евгени

    Българите, основоположници на европейската цивилизация : Генетична генеалогия и популационна генетика на българите / [ Евгени Делев ] ; [ Ил. Мария Детева и др. ] ; [ Предг. Йордан Детев ]. - София : Бълг. общество за мултимедийно изкуство, 2017. - 240 с. : с ил. ; 25 см

Родове, български - Европа

Българи - произход

Население - Европа

Европа - население

Европа - генеалогия

570390 -5300000270492 /2018->ПК -П

Детева, Мария Илиева  ил.; Игнатов, Теодор  ил.; Петрин, Димитър  ил.; Детев, Йордан Петров  предг.

 

 

886.7

Т 93

Турлаков, Николай Иванов

    Трагедия и автентичност : Философските интуиции за смисъла на битието в художественото творчество на Йордан Йовков / Николай Турлаков ; [ Послесл. Нина Димитрова ]. - София : Парадигма, 2016. - 362 с. ; 21 см

Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 - творчество

Писатели, български - творчество

България - литературознание

570389 -5300000270485 /2018->ПК -П

Димитрова, Нина Иванова

 

 

949.72

Б 92

     България и световната история : България и световната история XXX в. пр. Христа до края на XX в. / [ Състав. Йордан Андреев, Христо Глушков ]. - В. Търново : Абагар, 2017. - 359 с., [ 16 ] с. : ил. ; 30 см

Обща история

България - история

570397 -5300000270652 /2018->ПК -П

Андреев, Йордан Киров  състав.; Глушков, Христо Стефанов  състав.

 

 

949.72.03

Т 98

Тютюнджиев, Иван Асенов

    История на българския народ XV - XVII в. / Иван Тютюнджиев ; [ Науч. ред. Гергана Георгиева ]. - В. Търново : Ровита, 2017. - 847 с. ; 24 см

България - история - турско владичество

570396 -5300000270645 /2018->ПК -П

Георгиева, Гергана Йорданова  ред.

 

 

32

Д 52

Джъд, Тони  и др.

    Да мислиш двайсети век / Тони Джъд, Тимъти Снайдър ; Прев. от англ. Невяна Андреева. - София : Колибри, 2018. - 470 с. ; 21 см

Джъд, Тони, 1948 - 2010 - биографии

Обществено-политически учения - Европа и САЩ - история

Двадесети век - история

570395 -5300000270621 /2018->ПК -П

Снайдър, Тимъти; Андреева, Невяна  прев.

 

 

177/179

М 32

Маркова, Ася Асенова

    Достойнство и човешки способности : Философско-нормативни ориентири за достойно третиране на хора с ментални увреждания / Ася Маркова. - В. Търново : Фабер, 2017. - 228 с. ; 20 см

Психично болни - етични проблеми

Морал

Права на човека - философски проблеми

570394 -5300000270614 /2018->ПК -П

 

 

941/949

Ф 50

Филипов, Михаил Михайлович

    Михаил Скобелев : Биографичен очерк / Михаил М. Филипов ; [ Прев. от рус. Мариян Петров ]. - София : Паритет, 2017. - 211 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см. - (Исторически портрети)

Скобелев, Михаил Дмитриевич, 1843-1882 - биографии

570393 -5300000270638 /2018->ПК -П

Петров, Мариян Петров  прев.

 

 

36

М 76

Мишева, Ирена Николова

    Застрахователен маркетинг / Ирена Мишева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 342 с. : с табл. ; 24 см

Застрахователни предприятия - маркетингова дейност - учебници за ВУЗ

Маркетинг - в застрахователното дело - учебници за ВУЗ

570411 -5300000270768 /2018->ПК -Ч1 570412 -5300000270775 /2018->ПК -П

 

 

336

Н 42

Недев, Тодор Стефанов

    Финансов инженеринг / Тодор Стефанов Недев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 202 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Финанси - управление - учебници за ВУЗ

Управление - финанси - учебници за ВУЗ

570409 -5300000270744 /2018->ПК -П 570410 -5300000270751 /2018->ПК -П

 

 

330.1

И 50

     Икономическа социология / Андрей Нончев и др. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 378 с. ; 24 см

Икономика - социология - учебници за ВУЗ

570407 -5300000270737 /2018->ПК -П 570408 -5300000270720 /2018->ПК -П

Нончев, Андрей; Стоилова, Вяра; Стоянова, Мария; Стоянов, Александър; Петрунов, Георги; Мишева, Михаела

 

 

327

С 83

Стоянов, Велчо Георгиев

    Новият световен ред - идея и дело на тайните политически общества / Велчо Стоянов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 430 с. : с табл. ; 24 см

Международни отношения

Тайни общества

570406 -5300000270713 /2018->ПК -П

 

 

316.3

Г 69

Горчилова, Деница Антонова

    Институции на гражданското общество : Илюстративни текстове / Деница Горчилова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 206 с. : с ил., табл. ; 20 см

Гражданско общество - учебници за ВУЗ

570405 -5300000270706 /2018->ПК -П

 

 

341

М 31

Маринова, Диана Маринова

    Международно частно право : Обща и специална част : Учебно помагало / Диана Маринова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 284 с. ; 24 см

Международно частно право - учебници за ВУЗ

570403 -5300000270683 /2018->ПК -П 570404 -5300000270690 /2018->ПК -П

 

 

930

Н 17

Найденов, Георги Ненев

    Теория и история на цивилизациите / Георги Найденов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017. - 372 с. : с ил., табл. ; 24 см

Цивилизация - философско-исторически проблеми - учебници за ВУЗ

Европа - култура - история - философски проблеми

Западна Европа - култура - социологични проблеми

Източна Европа - култура - социологични проблеми

История, стара - учебници за ВУЗ

570422 -5300000270874 /2018->ПК -П 570423 -5300000270881 /2018->ПК -П

 

 

316.3

П 91

Проданов, Христо Василев

    Дигиталната икономика и бъдещето на капитализма / Христо Проданов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018. - 362 с. ; 24 см

Капитализъм

Политическа икономия

Индустриална революция

Дигитализация

Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката

570416 -5300000270812 /2018->ПК -П 570417 -5300000270829 /2018->ПК -П

 

 

330.8

Т 78

Тошкова, Светла Бориславова и др.

    Съвременни икономически теории и политика / Светла Бориславова Тошкова, Румен Любенов Андреев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 270 с. ; 24 см

Икономика - учебници за ВУЗ

Икономически теории - учебници за ВУЗ

570415 -5300000270805 /2018->ПК -П

Андреев, Румен Любенов

 

 

338

В 70

Владимирова, Йорданка и др.

    Цени и ценообразуване / Йорданка Владимирова, Борислав Атанасов, Николинка Игнатова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016. - 286 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Цени и ценообразуване - учебници за ВУЗ

570414 -5300000270799 /2018->ПК -П

Атанасов, Борислав; Игнатова, Николинка

 

 

05

Д 59

Димитрова, Кристин Костадинова

    Ефирни песни и тайни служби : Образът на България в британската, американската и англоканадската преса през периода 1980 - 2000 година / Кристин Димитрова. - София : Колибри, 2015. - 358 с. ; 22 см

Периодичен печат - Великобритания

Периодичен печат - САЩ

Периодичен печат - Канада

България - в периодичния печат

Великобртания - периодичен печат

САЩ - периодичен печат

Канада - периодичен печат

570402 -5300000270935 /2018->ПК –П

 

 

949.72.03

В 31

Вачкова, Веселина Кирилова

    Богомилската алтернатива / Веселина Вачкова ; Прев. Ваня Николова = The Bogomil alternative / Vesselina Vachkova ; [ Transl. Vanya Nikolova ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2017. - 320 с. : с цв. ил., к. ; 28 см

Богомилство - история

Ереси - Европа - Средни векове

570230 -5300000268918 /2018->ПК -Ч1

Николова, Ваня Кирилова  прев.

 

 

09

К 50

Кендерова, Стоянка Тодорова и др.

    Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция ( IX - XIV в. ) : Атлас / [ Стоянка Кендерова, Атанас Стаматов, Димитър Стоименов ] ; [ Прев. Адриана Момчилова, Арам Наджарян, Хайдар Ягоне ] = The Bulgarian lands in medieval arabic cartographic tradition ( 9th - 14th centuries ) : Atlas / [ Stoyanka Kenderova, Atanas Stamatov, Dimitar Stoimenov ] ; [ Transl. Adriana Momchilova, Aram Nadjarian, Haidar Yagone ]. - София : Тангра ТанНакРа, 2011. - 336 с. : с цв. ил., факс., к. ; 35 см

Ръкописи, арабски - 9-14 век

Картография - история - 9-14 век

История - България - извори

България - история - извори

България - история

570236 -5300000269007 /2018->ПК -Ч1

Стаматов, Атанас Костов; Стоименов, Димитър Илиев; Момчилова, Адриана Николова  прев.; Наджарян, Арам  прев.; Ягоне, Голам Хайдар  прев.

 

 

949.72

Д 58

Димитров, Божидар и др.

    Българи, италианци, Ватикана / [ Божидар Димитров, Пламен Павлов, Асен Марчевски ] ; [ Състав. и обща ред. Георги Бакалов, Александър Фол  ] ; [ Прев. на итал. Светослав Стайков ] = Bulgari, italiani, Vaticano / [ Bozidar Dimitrov, Plamen Pavlov, Asen Marcevski ] ; [ Curat., red. Georgi Bakalov, Alexandar Fol ] ; [ Trad. in ital. Svetoslav Stajkov ]. - 2. доп. изд. - София : Тангра ТанНакРа, 2008. - 152 с. : с цв. ил., портр., факс., к. ; 28 см

История - България

История - Ватикан

История - Италия

България и Ватикан - история

България и Италия - история

България - история

Италия - история

Ватикан - история

570223 -5300000269069 /2018->ПК -Ч1

Павлов, Пламен Христов; Марчевски, Асен Денчев; Стоянов, Божидар Димитров; Бакалов, Георги Петров; Фол, Александър Николаев; Стайков, Светослав Александров  прев.

 

 

783

Б 65

Борисов, Ивайло Гинчов

    Изтъкнати музикоучители-певци на източното православно църковно пеене / Ивайло Борисов. - София : Изкуство, 2014. - 88 с. : с портр. ; 23 см

Музика, църковна

Източноправославна църква - история

Духовници

570261 -5300000269298 /2018->ПК -И

 

 

949.72.03

А 84

Аризанова, Силвия Валентинова

    Българите в агиографията от XVIII - XV век : Общество, бит и култура / Силвия Аризанова. - Пловдив : Фонд. Българско историческо наследство, 2013. - 465 с. : с ил. ; 24 см. - (Средновековна библиотека ; N 8)

Агиография - България

Култура, средновековна - България

Българи - бит - история

Старобългарска литература - теми, образи, сюжети

570267 -5300000269359 /2018->ПК -Ч1

 

 

886.7

П 76

Попов, Георги Атанасов

    Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление : Кн. 1 - / Георги Попов. - София : Изкуство, 2013 - . - 30 см

    

     1. Климента Пясни. - 2013. - 532 с. : с факс.

 

Климент Охридски, свети, 840?-916 - творчество

Химни, църковнославянски

1 570273 -5300000269410 /2018->ПК -Ч1

 

 

75.046

Р 94

Русева, Ралица Светлинова

    Златна книга икони от България IX - XIX век / Ралица Русева ; Фотогр. Николай Трейман. - София : Методиеви книги, 2016. - 272 с. : с цв. ил. ; 34 см

    Съдържа:  Част от поредица Хилядолетие на българското християнско изкуство.

Икони - България - 9-19 век - албуми

Изобразително изкуство, християнско - България - 9-19 век - албуми

570280 -5300000269489 /2018->ПК -И

Трейман, Николай Емануилов  фотогр.

 

 

902/904

П 47

Петрунова, Бони Райкова

    Съкровищата на България : [ Албум ] / Бони Петрунова ; Фотогр. Десислав Червенков и др. - София : Световна библиотека, 2018. - 184 с. : с цв. ил. ; 29 см

Съкровища - България

Тракия - старини - албуми

Приложно и декоративно изкуство, тракийско - албуми

Древна Тракия - изобразителни изкуства - албуми

България - паметници на културата - албуми

570278 -5300000269465 /2018->ПК -Ч1

Червенков, Десислав  фотогр.; Генов, Николай  фотогр.; Иванова, Румяна  фотогр.; Димов, Стефан  фотогр.; Попов, Явор  фотогр.

 

 

930

И 46

     Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов ( 1943 - 2012 ) / Състав. Васил Гюзелев. - София : Гутенберг, 2017. - 480 с. : с цв. ил. ; 24 см

    Съдържа:  Библиография на проф. д-р Георги Петров Бакалов ( 1943 - 2012 ).

Бакалов, Георги Петров, 1943-2012 - сборници

Средни векове - история - сборници

570293 -5300000269632 /2018->ПК -Ч1

Гюзелев, Васил Тодоров  състав.

 

 

949.72.03

В 80

Войников, Живко Гочев

    Титли и имена в Първата българска държава : Сравнителен анализ / Живко Войников ; Предг. Татяна Славова. - В. Търново : Абагар, 2018. - 408 с. : с ил. ; 24 см

Почетни и благороднически титли - България - история - Средни векове

570311 -5300000269816 /2018->ПК -Ч1

Славова, Татяна Димова  предг.

 

 

902/904

Н 74

Николов, Иво Василев и др.

    Фото пътеводител на крепости и антични градове в България / [ Иво Николов, Мартин Стойков ] ; [ Снимки Йордан Русев и др. ]. - София : Travel Books, 2016. - 400 с. : с цв. ил. + Туристическа карта : Крепости и антични градове в България ; 16 х 23 см

Крепости - България - пътеводители

Изчезнали и стари градове - България - пътеводители

570347 -5300000270119 /2018->ПК -Ч1

Стойков, Мартин; Русев, Йордан Николов  фотогр.; Русева, Магдалена  фотогр.; Йорданов, Ангел Георгиев  фотогр.; Петров, Митко  фотогр.; Петров, Мартин  фотогр.; Балтаджиев, Мартин Петров; Арнаудов, Людмил  фотогр.; Стоянов, Петър  фотогр.

 

 

75.071.1(497.2)

Г 30

     Генко Генков 1923 - 2006 от колекция Димитър Инджов : Представена в Музея на Нов български университет [ 4 юни - 31 октомври 2015 г. ] / Текст Вихра Велкова ; Прев. на англ. Инес Павлова ; Прев. на нем. Вяра Цалкова ; Прев. на фр. Анелия Николова = Genko Genkov 1923 - 2006 Dimitar Indzhov's collection : With text in German and French / Text Vihra Velkova. - София : Нов Български университет, 2015. - 72 с. : с цв. ил. ; 22 х 25 см

Генков, Генко Иванов, 1923-2006 - творчество - колекции - изложби

570341 -5300000270058 /2018->ПК -И

Инджов, Димитър Янков; Велкова, Вихра Николаева; Павлова, Инес Сашкова  прев.; Цалкова, Вяра Иванова  прев.; Николова, Анелия Христова  прев.

 

 

2

А 56

Алмалех, Мони Ешуа

    Тъмнината в Стария завет / Мони Алмалех. - София : Кибеа, 2017. - 256 с. : с ил., табл. ; 23 см. - (Серия Знание)

Стар завет - екзегеза

570364 -5300000270263 /2018->ПК -Ч1

 

 

323(497.2)

Я 60

Янков, Георги Недев

    Най-успешните български министър-председатели ( 1879 - 2009 ) / Георги Недев Янков. - 2. изд. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018. - 162 с. : с портр., табл. ; 24 см

Политици, български

България - вътрешна политика

Държавно управление - България

570413 -5300000270782 /2018->ПК -Ч1

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта