Ценоразпис


Вид на услугата

Единица мярка

Цена в лева

I

Такси на специализирани библиотечни услуги, събирани в РБ „Априлов-Палаузов” по чл. 52 от Закона за обществените библиотеки(ЗОБ).

1

За изпълнение на писмени библиографски справки от библиотекар-консултант
(конвенционални печатни източници)

1.1

За преглеждане от библиографски указател на български език

1 годишнина

0.50

1.2

За преглеждане от библиографски указател на чужд език

1 годишнина

1.00

1.3

За издирване по каталози и непериодични библиографски указатели

1 том

1.00

1.4

За преглеждане на периодични издания «де визу»:

 

    Списания

1 годишнина

0.50

 

    Седмичници

1 годишнина

1.00

 

    Ежедневници

1 годишнина

5.00

1.5

Писмена тематична справка от собствени автоматизирани бази данни,
от библиотекар-консултант - за всяко библиографско описание

1 библиографско описание

0.10

1.6

Редакция, набор и отпечатване на библиографска справка

 

на български език

1 страница

0.70

 

на чужд език

1 страница

1.20

 

от автоматизирани бази данни на български език

1 страница

0.40

 

от автоматизирани бази данни на чужд език

1 страница

0.60

2

Междубиблиотечно заемане (книги; копия от книги и периодични издания; сканирани файлове)

2.1

изпращане на заявка, вкл. e-mail

 

1.00

2.2

тел. съобщение за получени документи

 

1.00

2.3

пощенски услуги в двете посоки

Цена на пощенската услуга

2.4

ксерокопия, фотокопия, микрофилми, сканирани файлове

по цени на изпращащата библиотека, + пощенски разходи

3

Самостоятелен достъп до INTERNET

 

 

 

безплатно

4

Копиране на библиотечни материали

4.1

Формат А4 – копиране (черно/бяло)

Едностранно

0.10

Двустранно

0.15

 

От книга / вестник / списание с илюстрации, графики, чертежи и др.

Едностранно

0.15

Двустранно

0.20

 

От илюстровани списания 

Едностранно

0.25

Двустранно

0.35

4.2

Цветно копиране формат А4

Едностранно

0.20

Двустранно

0.30

 

От книга и др. при наличие на снимков материал, графики, чертежи и др.

Едностранно

0.30

Двустранно

0.40

 

От илюстровани списания 

Едностранно

0.50

Двустранно

0.70

4.3

Копиране формат А3

Едностранно

0.20

Двустранно

0.30

 

От книга и др. при наличие на снимков материал, графики, чертежи и др.

Едностранно

0.30

Двустранно

0.50

4.4

Копия на материали от библиотечните фондове, отпечатани до 1944 г.
(формат А4)

Едностранно

0.30

Двустранно

0.40

 

От вестници и списания /при наличие на графики, чертежи и др./

Едностранно

0.40

Двустранно

0.50

 

За илюстровани списания или със снимков материал

Едностранно

0.50

Двустранно

0.60

4.5

Копия на материали от библиотечни фондове, отпечатани до 1944 г.
(формат А3)

Едностранно

0.40

Двустранно

0.50

 

От вестници и списания /при наличие на графики, чертежи и др./

Едностранно

0.50

Двустранно

0.60

 

За илюстровани списания или със снимков материал

Едностранно

0.50

Двустранно

0.60

4.6

Запис върху електронни носители (CD, DVD, и USB флаш памет)

4.6.1

в/у CD на читателя

 

0.30

4.6.2

в/у DVD на читателя

 

0.40

4.6.3

в/у USB флаш памет на читателя

 

0.20

4.6.4

в/у CD на библиотеката

 

0.60

4.6.5

в/у DVD на библиотеката

 

0.80

4.7

Звуков презапис (само за образователни цели)

за всяка започната минута

0.05

II

Такси на допълнителни услуги по чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОБ

1

Регистрация

1.1

Издаване на потребителска карта на възрастни читатели (над 14 години)

1 година

 9.00

6 месеца

7.00

 

Служители на библиотеката

1 година

безплатно

 

Носители на званието „Почетен гражданин на град Габрово“

безплатно

 

Носители на Априловска награда за литературно творчество

безплатно

 

Деца от специализирани заведения за социални услуги

1 година

безплатно

 1.2.

Лица с трайни увреждания със степен на увреждане над 50 на сто,
 многодетни майки, ветерани от войните

1 година

2.00

1.3

Ученици, студенти и пенсионери

1 година

6.00

6 месеца

4.00

1.4

Деца до 14 години 

 

 

1 година

4.00

 

За всяко второ дете в семейството

1 година

2.00

 

За всяко трето дете в семейството

1 година

0.00

1.5

Всички категории читатели

 

 

1 месец

3.00

1.6

Еднодневна потребителска карта

 

 

1 ден

1.00

1.7

Повторно и последващо издаване на читателска карта в рамките на 12 месеца

 

1.00

2

Запазване на специализирана литература и уведомяване по телефона

за 1 том

0.50

3

Принтер копие

3.1

Само текст (А4 черно/бяло)

1 страница

0.20

Двустранно

0.30

3.2

Текст с илюстрация (А4 черно/бяло)

1 страница

0.40

Двустранно

0.60

3.3

Изцяло илюстрация (А4 черно/бяло)

1 страница

0.80

Двустранно

1.20

3.4

Само текст (А3 черно/бяло)

1 страница

0.40

Двустранно

0.60

3.5

Текст с илюстрация (А3 черно/бяло)

1 страница

0.80

Двустранно

1.20

3.6

Изцяло илюстрация (А3 черно/бяло)

1 страница

1.60

Двустранно

2.40

3.7

Само текст (А4 цветно)

1 страница

0.40

3.8

Текст с илюстрация (А4 цветно)

1 страница

0.80

3.9

Изцяло илюстрация (А4 цветно)

1 страница

1.60

3.10

Принтиране в/у цветна хартия формат А4

1 страница

0.45

3.11

Принтиране в/у бял картон формат А4

1 страница

0.55

3.12

Принтиране в/у цветен картон формат А4

1 страница

0.60

4

Сканиране

4.1

Формат А3 и А4, 1:1

1 страница

0.70

4.2

Формат А3 и А4 с дообработка

1 страница

1.00

4.3

на библиотечни материали, отпечатани до 1944 г. (формат А3 и А4)

1 страница

1.30

5

Снимане на библиотечни материали с дигитален фотоапарат/камера

1 брой

1.00

6

Ламиниране

6.1

Ламиниране формат А4

за една страница

0.80

7

Продажба на отчислени книги (чл. 36 т.1 според Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването,
ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд)

7.1

Художествена и отраслева литература

до 50 стр.

0.50

до 150 стр.

1.00

над 150 стр.

1.50

7.2

Справочни издания

 

2.00

8

Наем на зала

8.1

За бизнес срещи или художествени мероприятия

 

без ползване на техническо оборудване

За един час

30.00

 

с ползване на техническо оборудване (мултимедия, флипчарт)

За един час

40.00

8.2.

Прояви на Община Габрово, бюджетни структури – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Габрово и държавни училища от община Габрово

Безплатно

8.3

Прояви на политически партии и организации

1 час

1.5 пъти съответ- нитe цени

III

ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИ И ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

1

За закъснение след определения срок на ползване, за всяка библиотечна единица

1.1

Книги и периодика, за всеки просрочен ден, за всяка библиотечна единица

 

0.01

1.2

Аудиовизуални носители, за всеки просрочен ден за всяка библиотечна единица

 

0.01

2

За изпратени писма до неиздължили в срок заетите документи

2.1

Пощенски разходи

Цената на пощенската услуга

     

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта