Facebook

Междубиблиотечно заемане


 

ЗА КОНТАКТИ:

Анелия Мутафчиева-Христова
тел.: 066 806 210, 0878 649 758
e-mail:
libgab-mzs@abv.bg

 

Междубиблиотечното заемане (МЗ) е специализирана библиотечна услуга, организирана с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от информация, която се намира във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина (библиотеката получава от друга библиотека търсен от потребител библиотечен документ, който тя не притежава в собствения си фонд). Старопечатната книжнина, издадена в периода 1806 - 1878 година не е обект на междубиблиотечно заемане.

Читатели, които се нуждаят от услугата трябва да притежават валидна читателска карта за библиотеката.

При МЗ документите се представят по два начина – в оригинал или във вид на копие (хартиено или електронно).

Поръчките по междубиблиотечно заемане се правят чрез:

• заемна бележка на стандартен формуляр;

• e-mail

Заявката се заплаща предварително. Количеството заети библиотечни документи по една заявка не трябва да надвишава 5 (пет)  броя. Потребителите на библиотеката могат да ползват заетите от друга библиотека книги в условията на читалните на библиотеката в рамките на работното време (чл. 50 т. 2 от Наредбата за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд). Заетите библиотечни документи се ползват 30 дни, ако не е посочен друг, по-къс срок на ползване от библиотеката-доставчик. Потребителят на услугата и Регионална библиотека – Габрово носят споделената пълна отговорност  за опазването, съхраняването и връщането на заетата литература в определения от библиотеката-доставчик срок и във вида, в който е била доставена.

Заплащането на междубиблиотечното заемане е комплексно: по ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – 1.00 лв. за изпращане на заявка; според размера на таксите за МЗ в библиотеката-доставчик; според размера на пощенските разноски в двете посоки на доставката. Ксерокопията се заплащат по ценоразпис на библиотеката - доставчик.

 

Пощенските разходи винаги са за сметка на заявителя и не се включват във фактура, издавана от РБ „Априлов  - Палаузов“.

 

Поръчките за международно междубиблиотечно заемане се изпълняват чрез Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”  – София. Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА. Задължително условие за изпращане на поръчки в чужбина е да се направи проверка дали материалът не е намерен в друга библиотека в страната.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛА ЗА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ“


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта