Услуги и ценоразпис


НАРЕДБА

 

за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права

на територията на община Габрово

/приета с Решение № 220/18.12.2018 г., изм. с Решение № 118/30.05.2019 г./

 


Вид на услугата

Единица мярка

Такса /

Цена

в лева

I

Такси на специализирани библиотечни услуги, събирани в РБ „АприловПалаузов”

по чл. 52 от Закона за обществените библиотеки (ЗОБ).

1

За изпълнение на писмени библиографски справки от библиотекар-консултант

(конвенционални печатни източници)

1.1

За преглеждане от библиографски указател на български език

1 годишнина

0.50

1.2

За преглеждане от библиографски указател на чужд език

1 годишнина

1.00

1.3

За издирване по каталози и

непериодични библиографски указатели

1 том

1.00

1.4

За преглеждане на периодични издания «де визу»:

 

Списания

1 годишнина

0.50

 

Седмичници

1 годишнина

1.00

 

Ежедневници

1 годишнина

5.00

1.5

Писмена тематична справка

от собствени автоматизирани бази данни -

за всяко библиографско описание

1 библиографско описание

0.10

1.6

Редакция, набор и отпечатване на библиографска справка:

 

на български език

1 страница

0.70

 

на чужд език

1 страница

1.20

 

от автоматизирани бази данни на български език

1 страница

0.40

 

от автоматизирани бази данни на чужд език

1 страница

0.60

2

Междубиблиотечно заемане

(книги; копия от книги и периодични издания; сканирани файлове)

2.1

Изпращане на заявка, вкл. e-mail

 

1.00

2.2

Тел. съобщение за получени документи

 

1.00

2.3

Пощенски услуги в двете посоки

цена на пощенската услуга

2.4

Ксерокопия, фотокопия, микрофилми, сканирани файлове

по цени на изпращащата библиотека + пощенски разходи

3

Самостоятелен достъп до INTERNET

безплатно

4

Копиране и разпечатване на библиотечни материали

4.1

Формат А4 – само текст (черно/бяло)

Едностранно

0.10

Двустранно

0.15

 

Текст с изображение от книга / вестник /

списание (с илюстрации, графики, чертежи и др.)

Едностранно

0.15

Двустранно

0.20

4.2

Цветно копиране формат А4 – само текст

Едностранно

0.20

Двустранно

0.30

 

Текст с изображение от книга и др.

(при наличие на снимков материал, графики, чертежи и др.)

Едностранно

0.30

Двустранно

0.40

4.3

Копиране формат А3 – само текст

Едностранно

0.20

Двустранно

0.30

 

Текст с изображение от книга и др.

(при наличие на снимков материал, графики, чертежи и др.)

Едностранно

0.30

Двустранно

0.50

4.4

Копия на материали от библиотечните фондове,

отпечатани до 1944 г. – само текст (формат А4)

Едностранно

0.30

Двустранно

0.40

 

Текст с изображение от вестници и списания

(при наличие на графики, чертежи и др.)

Едностранно

0.40

Двустранно

0.50

 

Илюстровани списания или със снимков материал

Едностранно

0.50

Двустранно

0.60

4.5

Копия на материали от библиотечните фондове,

отпечатани до 1944 г.  – само текст (формат А3)

Едностранно

0.40

Двустранно

0.50

 

Текст с изображение от вестници и списания

(при наличие на графики, чертежи и др.)

Едностранно

0.50

Двустранно

0.60

4.6

Запис върху електронни носители:

4.6.1

CD, DVD, и USB флаш памет

 

0.30

4.6.2

в/у CD на библиотеката

 

0.60

4.6.3

в/у DVD на библиотеката

 

0.80

4.7

Звуков презапис (само за образователни цели)

за всяка

започната минута

0.05

II

Цени на допълнителни услуги по чл. 61, ал. 1, т. 9 от ЗОБ

1

Регистрация

1.1

Издаване на карта за легитимация на потребител

на библиотечни услуги -  възрастни читатели (над 14 години)

1 година

 9.00

6 месеца

7.00

 

Служители на библиотеката 

1 година

безплатно

 

Носители на званието „Почетен гражданин на град Габрово“

безплатно

 

Носители на Априловска награда за литературно творчество

безплатно

 

Лица, настанени в специализирани институции и

социални услуги от резидентен тип

1 година

безплатно

1.2

Издаване на карта за легитимация на лица с трайни увреждания със степенна увреждане над 50 на сто, многодетни майки, ветерани от войните

1 година

2.00

1.3

Издаване на карта за легитимация на ученици, студенти

и пенсионери

1 година

6.00

6 месеца

 

4.00

1.4

Издаване на карта за легитимация

 

Деца до 14 години

1 година

4.00

 

За всяко второ дете в семейството

1 година

2.00

 

За всяко трето дете в семейството

1 година

0.00

1.5

Издаване на едномесечна карта за легитимация – всички категории потребители

 

 

1 месец

3.00

1.6

Издаване на еднодневна карта за легитимация – всички категории потребители

 

 

1 ден

1.00

1.7

Повторно и последващо издаване на изгубена карта

в рамките на 12 месеца

 

 

1.00

2

Запазване на специализирана литература и уведомяване

по телефона

за 1 том

0.50

3

Копиране и разпечатване на небиблиотечни документи

3.1

Само текст (А4 черно/бяло)

1 страница

0.20

Двустранно

0.30

3.2

Текст с илюстрация (А4 черно/бяло)

1 страница

0.40

Двустранно

0.60

3.3

Изцяло илюстрация (А4 черно/бяло)

1 страница

0.80

Двустранно

1.20

3.4

Само текст (А3 черно/бяло)

1 страница

0.40

Двустранно

0.60

3.5

Текст с илюстрация (А3 черно/бяло)

1 страница

0.80

Двустранно

1.20

3.6

Изцяло илюстрация (А3 черно/бяло)

1 страница

1.60

Двустранно

2.40

3.7

Само текст (А4 цветно)

1 страница

0.40

3.8

Текст с илюстрация (А4 цветно)

1 страница

0.80

3.9

Изцяло илюстрация (А4 цветно)

1 страница

1.60

3.10

Разпечатване в/у цветна хартия формат А4

1 страница

0.45

3.11

Разпечатване в/у бял картон формат А4

1 страница

0.55

3.12

Разпечатване в/у цветен картон формат А4

1 страница

0.60

4

Сканиране

4.1

Формат А3 и А4, 1:1

1 страница

0.70

4.2

Формат А3 и А4 с дообработка

1 страница

1.00

4.3

Сканиране на библиотечни материали,

отпечатани до 1944 г. (формат А3 и А4)

1 страница

1.30

5

Заснемане на документи с дигитален фотоапарат/камера

1 снимка

1.00

6

Ламиниране

6.1

Ламиниране формат А4

за една страница

0.80

7

Продажба на отчислени книги (чл. 36 т.1 според Наредба № 3 от 18.11.2014 г.

за съхраняването,ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд)

7.1

Художествена и отраслева литература

до 50 стр.

0.50

 

 

до 150 стр.

1.00

над 150 стр.

1.50

7.2

Справочни издания

 

2.00

8

Наем на зала

8.1

За бизнес срещи или художествени мероприятия:

 

без ползване на техническо оборудване

За един час

30.00

 

с ползване на техническо оборудване

(мултимедия, флипчарт)

За един час

40.00

8.2

Прояви на Община Габрово, бюджетни структури – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Габрово и държавни училища от община Габрово

Безплатно

8.3

Прояви на политически партии и организации

1 час

1.5 пъти съответнитe цени

III

Обезщетителни плащания от ползвателите на услуги

1

За закъснение след определения срок на ползване, за всяка библиотечна единица

1.1

Книги и периодика, за всеки просрочен ден, за всяка библиотечна единица

 

0.01

1.2

Аудиовизуални носители, за всеки просрочен ден за всяка библиотечна единица

 

0.01

2

За изпратени писма до неиздължили в срок заетите документи 

2.1

Пощенски разходи

цената на пощенската услуга


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта