Правила за обслужване


 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

1. Тези Правила уреждат организацията на работа по обслужване на потребителите в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” в периода на действие на извънредната епидемична обстановка.

2. Правилата са изготвени на основание Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на МС от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. , Решение № 418 от 25 юни 2020, Решение № 482 от 15.07.2020 г., Решение № 525 от 30 юли 2020 г., Решение № 609 от 28.08.2020 г., Решение № 673 от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. и РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка със Заповед № РД-01-243/22.10.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - гр. Габрово, както и Методически указания и препоръки на Министъра на културата за обществените библиотеки.

3. Настоящите Правила се поставят на информационни табла на видно място в обособените части за обслужване на потребители и се публикуват на интернет страницата.

4. При влизането в библиотеката потребителите са задължени да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Правила, при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки и при спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, като се избягват струпвания.

При влизане в основната сграда на библиотеката температурата на посетителите се измерва с дистанционен термометър.

5. Влизането и пребиваването на потребителите в основната сграда на библиотеката, филиала и Детски отдел става със задължително поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м) и след дезинфекция на обувките и ръцете.

6. Обслужването на регистрирани потребители се осъществява при стриктно спазване на нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на всички мерки, действащи в условия на извънредна епидемична обстановка.

В читателските зони на библиотеката не се позволява струпване на читатели и се спазва минимална дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката.

Всички читатели са длъжни да използват предоставените им ръкавици за еднократна употреба.

7. Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в залите за свободен достъп (Заемна за възрастни, Детски отдел и филиал) е двама, като времетраенето на престоя е до ½ час, а в отдел „Изкуство”, и отдел „Краезнание” по един потребител, с времетраене на престоя до 1 час. В читалните – трима потребители с времетраене на престоя до 1 час.

Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на зоните за обслужване.

8. Обслужването на потребители в отдел „Краезнание”, читалните и отдел „Изкуство” става само с конкретно посочен източник с всички библиографски данни след предварително подадена заявка или попълнена заемна бележка на място. Един документ се ползва еднократно, след което подлежи на 72-часова карантина. Всеки потребител в отдел „Изкуство”, читалните или отдел „Краезнание” ползва работно място съобразно епидемичните мерки, където ще му бъдат предоставени заявените документи.

9. Заемането на библиотечни документи е възможно и чрез предварителна заявка, която може да бъде направена по телефон или чрез имейл, по изключение – на място. Препоръчва се на потребителите да ползват електронния каталог  https://ilib.libgabrovo.com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата „Моята библиотека” за заявка на литература и презаписване на заети документи. Същите услуги читателите получават на телефон 066 806210 – Заемна за възрастни, 0878649754 - филиал и 066 806327 – Детски отдел.  До края на извънредната епидемична обстановка заявките остават безплатни.

10. Информационно обслужване онлайн при запитвания и библиографски справки се заявява чрез имейл на съответния отдел или чрез опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката www.libgabrovo.com

11. Други библиотечни услуги (предоставяне на писмена библиографска и фактографска информация, ретроспективни библиографски издирвания, доставка на библиотечни документи от страната и чужбина, копиране, сканиране, разпечатване, ламиниране и пр. се предоставят възмездно според утвърдения  ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

12. Не се разрешава ползването на настолните компютърни конфигурации в  библиотеката.

13. Не се разрешава ползването на текущи периодични издания.

14. Не се разрешава ползването на традиционни каталози от потребителите.

15. Не се разрешава ползването на документи от колекциите „Старопечатни, редки и ценни издания”. Те се предоставят в електронен вариант, когато е наличен.

16. С цел спазване на противоепидемичните мерки в зоните за обслужване се извършва дезинфекция и проветряване - основно 4 пъти на ден и текущо – след ползване всяко работно място се обработва преди да се предостави на следващия потребител, съгласно Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места в обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

17. Забранено е допускането в сградата на библиотеката на лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, затруднено дишане, кашлица, загуба на обонянието и др.).

18. Не се допускат посетители извън обособените зони за обслужване.

19. Тоалетните остават затворени за посетителите.

20. При непосредствена работа с потребители обслужването се осъществява поединично със задължително поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, ръкавици и при спазване на нужната дистанция от минимум 1,5 м.

21. Ползваните от потребителите документи се връщат на специално обозначените места за карантиниране за период от 72 часа, предложен от Световната здравна организация, след което книгите могат да се подреждат на стелажите и отново да бъдат предоставяни за ползване.

22. Забранено е внасянето на храни и напитки в библиотеката.

23. Всеки гражданин веднага след получаване на съответната услуга или изтичане на максимално допустимото време за престой, посочено в т. 7 на настоящите Правила, следва да напусне сградата.

24. В случай на отказ за изпълнение на настоящите Правила, посетителят следва незабавно да бъде изведен от сградата, за което се сигнализира своевременно на органите на реда.


********************************************************************

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужване на потребителите на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” по смисъла на раздел 6 и 7 от Наредба No 3/18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, Закона за обществените библиотеки, чл. 50 -52 и чл. 4, т. 2-6 и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово.

 

Чл. 2.

(1) Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” осъществява функции на основна библиотека в Габровска област, която събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд, извършва библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане, осигурява онлайн достъп до национални и международни информационни бази данни, осигурява онлайн достъп до каталозите си чрез интернет-страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители, организира и провежда културно – образователни инициативи.

(2) Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен и свободен достъп до информация.

(3) Библиотеката е архив на краеведския печат и литература и е център на библиографията по краезнание. Издирва, набавя, съхранява, библиографира, популяризира и предоставя за ползване  краеведски документи за региона.

(4) Библиотеката извършва координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона, събира статистическа информация и оказва съдействие на общинската и държавната администрация при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело.

(5) Осъществява редакционно – издателска дейност: изработва, публикува и разпространява библиографски указатели, краеведски и информационни издания и др.

 

Чл. 3. Библиотеката предоставя следните основни и специализирани библиотечни услуги, съгласно чл. 27 от Закона за обществените библиотеки:

Основни библиотечни услуги:

  1. Ползване на библиотечния фонд и библиотечните колекции в библиотеката и извън нея.

  2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация

  3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни

  4. Достъп до интернет за образователни, социални и научни цели.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

 

Специализирани библиотечни услуги:

  5. Предоставяне на писмена библиографска и фактографска информация

  6. Ретроспективни библиографски издирвания

  7. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

  8. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни

  9. Копиране на библиотечни документи

  10. Публикуване на издания

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно според утвърдения  ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

 

Библиотеката предоставя и други услуги, които не попадат в обхвата на чл.51, ал.1 и чл. 52, ал.1 от ЗОБ – сканиране, ламиниране, издаване на дубликат на потребителска /читателска карта, снимане на библиотечни материали с дигитален фотоапарат и др., според утвърдения  ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

 

Библиотеката предлага и онлайн услуги - чрез платформата My Library, достъпна от електронния каталог на библиотеката. My Library е персонално пространство за регистрираните читатели и включва: достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки; възможност за онлайн презаписване на заета литература; възможност за онлайн заявка за литература от електронния каталог; възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове, списъци).

 

Чл. 4.

(1) Отношенията между библиотеката и читателя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.

(2) Когато библиотеката предостави на потребител библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване съгласно  Закона за задълженията и договорите, който се установява с писмен документ - издаване на лична потребителска карта или заемна бележка, която се подписва от потребителя.

 

 

ЧАСТ ВТОРА

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Чл. 5.

(1) Работното време на Библиотеката се определя със заповед на Директора. (Приложение № 1).

(2) Библиотеката не работи с потребители всеки последен четвъртък от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.

(3) Библиотеката не работи с потребители по време на официално обявените почивни и празнични дни за съответната календарна година.

(4) Обслужването на читатели се преустановява 10 минути преди края на работното време.

 

 

ЧАСТ ТРЕТА

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

 

І. Регистрация на потребителите

Чл. 6. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин потребител и да му бъде издаден документ за легитимация (потребителска/читателска карта).

 

Чл. 7.

(1) Регистрацията на потребителите и издаването на потребителски (читателски) карти се извършва на гише „Регистрация и информация“, както и в Детски отдел след представяне на документ за самоличност.

(2) Картата дава право на притежателя да получи преимуществен достъп до услуги и ресурси, предоставени от библиотеката, в това число и достъп до външни бази данни и услуги.

(3) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и Закона за защита на личните данни.

(4) Изисквания при регистриране на читателите:

     1. Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с ученическа карта и карта/паспорт на родител или настойник и попълнена декларация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни (Прил. 10).

     2. Децата до 6 години ползват библиотечните документи или услуги посредством законния представител на лицето (родител, настойник и пр.) представил лична карта/паспорт.

     3. Семейства, чието дете е записано в Детски отдел ползват намаление при регистрация на другите деца. Необходими документи: лична карта на родителя/настойника, актове за раждане на децата в семейството, ученическа карта на детето, което се регистрира.

     4. За студенти се изисква заверена за съответната година студентска книжка.

     5. Лица с регистрация в област Габрово се регистрират по общия ред.

     6. Лица без временна регистрация в гр. Габрово се регистрират и ползват библиотечните документи само в читалните на библиотеката

     7. Необходимо е читателите, желаещи да ползват онлайн услугата „My Library“, да посетят отдел Регистрация, за да получат свое потребителско име и парола.

     8. Не се регистрират като потребители лица, имащи задължения към Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

     9. Потребители, които с действията си уронват авторитета на библиотеката или разпространяват неверни сведения за нея не се допускат да ползват услугите й.

 

Чл. 8. Потребителска (читателска) карта:

(1) Картата е лична и не се преотстъпва.

(2) Картата важи за периода на регистрация.

(3) Цените на потребителските карти и на библиотечните такси и услуги се определят съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС (Приложение № 2)

(4) Библиотеката издава карти за еднократно ползване. С карта за еднократно ползване не се заемат библиотечни документи за дома.

(5) С Решение на Дирекционен съвет безплатна карта получават лица, носители на звание „Почетен гражданин на град Габрово“, носители на Априловска награда, настоящи служители на РБ „Априлов-Палаузов”, библиотекари, пенсионирали се в библиотеката, деца от специализирани заведения за социални услуги и други по преценка на ръководството.

 

Чл. 9. При регистриране потребителите трябва да се информират за:

     1. Услугите и ресурсите, които могат да получат в библиотеката, както и мястото и реда на получаването им.

     2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

 

ІІ. Заемане на библиотечни документи за дома

Чл. 10. Читателите могат да заемат за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи и/или 4 броя на аудиовизуални носители, както и до 5 броя периодични издания от фонда на заемната.

 

Чл. 11.

(1.) Читателската карта /картон/ за заемане се съхранява в електронен и хартиен вариант.

(2.) Заетите библиотечни документи се вписват от дежурния библиотекар в електронната читателска карта /картон/. Читателят се подписва на разпечатката на заемната бележка срещу получените от него книги или в хартиения вариант на читателската карта.

(3) Баркодът на потребителската карта е вход в автоматизираната система за заемане.

 

Чл. 12. При връщане на библиотечните документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние и отписва документите в електронната читателска карта /картон/ или се подписва на картона.

 

Чл. 13. Дежурният библиотекар не приема повредени от читателя библиотечни документи.

 

Чл. 14. Съгласно чл. 50, т. 2 от Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и изнасят извън библиотеката следните библиотечни материали:

     1. Редки и ценни библиотечни документи.

     2. Документи от фондовете на читалните.

     3. Справочно-библиографски и периодични издания.

     4. Документи с краеведско значение.

 

Чл. 15. Срокове за заемане за дома:

(1) Срокът за ползване на традиционните библиотечни документи (книги) е 20 дни, като може да бъде удължен с още два срока. Срокът за ползване на CD, DVD, видео– и аудиокасети, които не са част от книга, е четири дни

(2) Срокът се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен материал и в разпечатката на читателския картон.

(3) За да бъде удължен срокът за домашно ползване читателят следва да посети библиотеката или към датата на определения срок да се обади по телефона (или чрез е-mail), както и да направи това онлайн чрез платформата My Library, достъпна от електронния каталог на библиотеката.

(4) При неспазване на определените срокове за връщане на заетите библиотечни документи, потребителят заплаща неустойка, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС за съответната година.

 

Чл. 16. При неспазване срока за връщане автоматично се начислява неустойка според деействащия ценоразпис чрез автоматизираната библиотечна система „E-lib“.

 

Чл. 17. На личния читателски картон не се разрешава заемане от друг читател, освен в случай на предоставено пълномощно (приложение № 9). Изключение се прави само за родители на учащи извън Габрово и родители на деца от 6 до 14 години. Същите се легитимират с лична карта и читателската карта на детето

 

Чл. 18. Запазване на библиотечни документи:

(1) Читателите могат да заявят запазването на тяхно име на документи, заети от други читатели (Приложение № 3) и чрез платформата My Library.

 

Чл. 19. На читатели, надхвърлили определения срок за домашно ползване, не се дават нови библиотечни материали до връщане на задържаните.

 

ІІІ. Ползване на библиотечни документи в читалните, отдел „Краезнание“ и отдел „Изкуство“:

Чл. 20. Читателите ползват на място в библиотеката документите, описани в чл. 14 от настоящите Правила, след представяне на актуална потребителска карта на дежурния библиотекар.

 

Чл. 21. Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена от читателя заемна бележка по образец, която е отделна за всеки библиотечен документ.(Приложение № 4)

 

Чл. 22. Изложените на свободен достъп броеве от абонираните периодични издания се ползват без заемна бележка.

 

Чл. 23. При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява и отписва върнатите документи, след което връща читателската карта.

 

Чл. 24. Десет минути преди края на работното време потребителите преустановяват работата с библиотечните документи, предават ги лично на дежурния библиотекар и получават обратно читателската си карта.

 

Чл. 25. Не се разрешава:

     1. Изнасянето на библиотечни документи от фонда на читалните извън библиотеката.

     2. Разговорите по мобилни телефони в читалните зали.

     3. Нарушаване на реда и тишината.

 

Чл. 26. Справочните фондове, фондовете към читалните и отделите “Краезнание” и “Изкуство”, както и получените чрез междубиблиотечно заемане материали се ползват само на място. Фондовете на отдел “Краезнание” и „Изкуство” са на специален режим на ползване, уредени с отделни правилници (Приложение № 5)

 

ІV. Справочно-библиографска и информационна дейност

Чл. 27. Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.

(1) Основни услуги – устни библиографски, тематични и фактографски справки. Те се извършват на всички места за обслужване на читателите и са безплатни.

(2) Специализирани услуги:

     1. Писмени тематични библиографски справки, фактографски справки и информационни бюлетини. (Приложение № 6)

     2. Тематични справки с/без пълнотекстова информация от документи от външни мрежови ресурси и бази данни.

     3. Текущо информиране по заявка.

     4. Библиографско издирване с електронна доставка на документи.

     5. Изготвяне на библиографски указатели.

 

Чл. 28. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно утвърдения ценоразпис на библиотеката.

 

V. Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане

Чл. 29.

(1) Читателите могат да заявят библиотечни документи /оригинал или копия/ от страната и чужбина чрез междубиблиотечна заемна служба (МЗС).

(2) Материалите, които не могат да се заявяват са: дисертации, справочници, енциклопедии, периодични издания.

(3) Статии от сборници с научни доклади и периодични издания се предоставят само под формата на копия.

(4) Право на заявка имат потребители с валидна регистрация.

(5) Заявката се изпълнява след попълване от страна на потребителите на заемна бележка за междубиблиотечно заемане по образец. (Приложение № 7)

 

Чл. 30. Библиотеката, предоставяща библиотечните документи, определя срока и реда за заемането им.

 

Чл. 31. Заплащането на услугата е според утвърдените такси за заявка плюс пощенските разходи.

 

VІ. Копиране на библиотечни документи

Чл. 32. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги, според утвърден ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

 

Чл. 33. С цел опазване културно-историческото наследство не се допуска копиране на библиотечни документи от фондове „Редки и ценни издания“, както на издания, които подлежат на реставрация, дигитализация или са застрашени от унищожение.

 

Чл. 34. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати само с разрешение на ръководителя на отдела, обслужващ със съответния документ.

 

VІІ. Звукозаписи с материали от фонда на библиотеката

Чл. 35. Всеки потребител има право да ползва звукозаписните услуги на библиотеката с образователна или научна цел и при спазване на Закона за авторското право, според утвърден ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

     Забележка:

     1. Библиотеката не извършва цифровизиране на видеоносители.

     2. Библиотеката не носи отговорност за влошеното качество на звукозаписа, поради увреждане на аналоговия носител.

 

VІІІ. Ползване на компютри за свободен достъп и Интернет

Чл. 36. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

 

Чл. 37. Всеки регистриран потребител има право да ползва интернет на обособените работни места в рамките на работното време след вписване от библиотекаря в специална бланка  (прил. № 11)

 

Чл. 38. Времето за ползване на компютрите е 60 минути. След изтичане на времето е възможно удължаване, но при липса на други чакащи потребители.

Потребителите на възраст от 6 до 14 години ползват Интернет само в Детски отдел;

 

Чл. 39. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера, USB устройства, дискове, преносим компютър, като библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им.

 

Чл. 40. При ползване на Интернет всеки потребител е длъжен да спазва законите на Република България. Не се разрешава:

     1. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;

     2. Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран;

     3. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие;

     4. Използване на услугата за политически, рекламни, комерсиални и престъпни цели по смисъла на НПК.

 

Чл. 41. Не се разрешава консумиране на храни и напитки от потребителите в залите за ползване на компютри.

 

Чл. 42. Десет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

 

Чл. 43. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение потребителят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката, съгласно Решение на Дирекционен съвет .

 

ІХ. Ползване на библиотечни пространства

Чл. 44.

(1) Библиотеката предоставя за ползване от посетители (групи и отделни граждани) библиотечни пространства, съгласно утвърдения ценоразпис.

(2) Заявките за ползване на залата и организирани посещения се подават до директора. (Приложение № 8)

 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 

І. Задължения и отговорности на потребителите

Чл. 45. Потребителите посещават свободно залите на библиотеката, след задължително ползване на гардероба за съхранение на връхни дрехи и личен багаж и представяне на актуална потребителска (читателска) карта.

 

Чл. 46. Не се допускат и обслужват лица в неадекватно и нетрезво състояние, с агресивно поведение, с оръжие, с неприлично и нехигиенично облекло. При отказ на потребител да се съобрази с това изискване, той се извежда принудително от сградата от органите на реда.

 

Чл. 47. Потребителите и посетителите на библиотеката са задължени:

     1. Да се осведомят за правата и отговорностите си.

     2. Да се отнасят с уважение към служителите на библиотеката и другите потребители, да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не предизвикват скандали, да не повишават тон, да не предизвикват околните към неетично поведение.

     3. Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книгозаемане за дома.

     4. Да не внасят животни в сградата на библиотеката.

     5. Да спазват срока и условията за заемане на библиотечните документи.

     6. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

     7. Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки.

     8. Да не увреждат библиотечните документи.

     9. Да уведомяват дежурните библиотекари при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.

     10. Да ползват според правилата каталозите и картотеките.

     11. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места.

     12. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Закона за здравето.

 

Чл. 48. Когато потребителят загуби или повреди неволно, но безвъзвратно библиотечен документ, той следва да възстанови на библиотеката идентичен в библиографско отношение екземпляр, да го замени с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

 

Чл. 49. Когато потребителят не върне заетите библиотечни документи губи правото да ползва библиотеката и ръководството предприема действия за налагане на санкции според Закона за обществените библиотеки (чл.66 - 68) и ГПК.

 

Чл. 50. При системно и грубо нарушаване на правилата за ползване на библиотеката, правото на потребителя да ползва услугите й се отнема за определено време или завинаги, по преценка на ръководството на библиотеката.

 

Чл. 51. При умишлена повреда или присвояване на библиотечни документи потребителят се лишава от услугите на библиотеката и се привлича под съдебна отговорност.

 

ІІ. Задължения и отговорности на служителите

Чл. 52.

(1) Строго да спазват утвърдените вътрешни нормативни документи и Етичния кодекс.

(2) Да пазят достъпа до личните данни на потребителите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните данни на читателите и ползваните от тях документи в библиотеката. При нарушения служителите носят наказателна отговорност по Закона за защита на личните данни.

(3) Да спазват технологичните изисквания за работа.

(4) Да съблюдават спазването на реда в библиотеката.

(5) Служителите на гардероба са задължени:

     1. Вежливо да посрещат и упътват потребителите на библиотеката.

     2.Да приемат предоставения им за съхранение личен багаж, като предоставят отделен номер за всеки посетител, ползващ услугите на гардероба.

     3. Да не приемат багаж, за чието съхраняване гардеробът не е подходящ.

     4. Да не допускат в библиотеката посетители с неподходящи поведение, облекло и багаж.

(6) Служителите, извършващи регистрация, са длъжни:

     1. Да посрещат вежливо и компетентно да запознават новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.

     2. Чрез модула „Читателска картотека“ да поддържат пълни данни за читателя и пълна история за неговите отношения с библиотеката: валидна регистрация, читателски карти, глоби, такси  и др.

     3. Да приемат парични постъпления от потребителите и да им предоставят касова бележка за всяка приета сума.

(7) Служителите на местата за обслужване на читатели са задължени:

     1. Своевременно да регистрират заемането и връщането на библиотечни документи от потребителите.

     2. Да упътват, информират и оказват помощ на потребителите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп вежливо, компетентно и с внимание към потребностите на всяко лице.

     3. Да не допускат ползване на библиотеката от потребители без регистрация.

     4. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.

     5. Да поддържат реда на фондовете за свободен достъп.

     6. Да запознават новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с техните права и задължения.

     7. Да обслужват потребителите в неравностойно положение адекватно на потребностите им.

     8. Да се идентифицират с името си като носят отличителен знак (идентификационен бадж).

 

Чл. 53. При констатиране на нарушения на тези правила, служителите на библиотеката уведомяват ръководителите на направления и директора.

 

Чл. 54. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите  имат право да уведомят съответния ръководител на направление или директора.

 

Чл. 55. Служител на библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред.

 

 

ЧАСТ ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.56. Който умишлено повреди, унищожи или загуби документ от библиотечния фонд се наказва с глоба според чл. 66 (1) и (2) от Закона за обществените библиотеки

 

Чл. 56. Длъжностно лице, което не осигури подходящи условия за опазване на библиотечни документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожаг се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. (чл.67 от ЗОБ)

Чл. 57. (1) Нарушенията по част пета от настоящите Правила се установяват с акт на директора на библиотеката.

  1. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

ЧАСТ ШЕСТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ Настоящите правила се придружават от следните приложения:

Приложение № 1 – Заповед за работно време на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“

Приложение № 2 – Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС (Ценоразпис)

Приложение № 3 – Бланка за запазване на книга

Приложение № 4 – Заемна бележка

Приложение № 5 – Правилник за ползване на отдел „Краезнание“ и отдел „Изкуство“

Приложение № 6 – Заявка за писмена библиографска справка

Приложение № 7 – Заемна бележка за междубиблиотечно заемане

Приложение № 8 – Заявка за ползване на залата за събития и срещи

Приложение № 9 – Пълномощно

Приложение № 10 – Декларация за съгласие от родител

Приложение № 11 – Бланка за ползване на компютри

 

§ Настоящите Правила са приети на Дирекционен съвет с Протокол № 1 от 02.01.2019 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

 

§ Настоящите правила са променени с решение на Дирекционен съвет – Протокол № 4/21.03.2019 г.. Актуализиран е чл.7, ал.4, т.1 в съответствие с промените в Закона за защита на личните данни.


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта