Правила за обслужване


 

ПРАВИЛА

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” по смисъла на чл. 4, т. 2-6 и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово.

Чл. 2. (1) Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” осъществява функции на основна библиотека в Габровска област, която събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.

(2) Осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, както и за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в страната и в чужбина.

(3) Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация.

Чл. 3. Библиотеката предоставя следните услуги:

(1) Ползване на библиотечния фонд и колекциите в библиотеката и извън нея.

(2) Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина.

(3) Библиографски и информационни услуги:

1. Предоставяне на устна, писмена библиографска и фактографска информация.

2. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни, както и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

3. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.

(4) Копиране и сканиране на библиотечни документи.

(5) Други услуги.

Чл. 4. (1) Отношенията между библиотеката и читателя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.

(2) Когато библиотеката предостави на потребител библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване съгласно  Закона за задълженията и договорите.

 

ЧАСТ ВТОРА

РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 5. (1) Работното време на Библиотеката се определя със заповед на Директора. (Приложение № 1).

(2) Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.

(3) Обслужването на читатели се преустановява 10 минути преди края на работното време.

 

ЧАСТ ТРЕТА

ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД И БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ

І. Регистрация на потребителите

Чл. 6. Ползването на библиотеката става срещу представяне на читателска карта и документ за самоличност.

Чл. 7. (1) Регистрацията на потребителите и издаването на читателски карти се извършва на гише „Регистрация и информация“, както и в Детски отдел след представяне на документ за самоличност.

(2) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни – Удостоверение от Комисията за защита на личните данни - идентификационен 220827.

(3) Изисквания при регистриране на читателите:

1. Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с лична карта или с ученическа карта и карта / паспорт на родител или настойник

2. Децата до 6 години ползват библиотечните документи или услуги посредством родител, представил лична карта/паспорт.

3. Семейства, чието дете е записано в Детски отдел ползват намаление при записване на другите деца. Необходими документи: лична карта на родителя/настойника, актове за раждане на децата в семейството, ученическа карта на детето, което се регистрира.

3. За студенти се изисква заверена за съответната година студентска книжка.

4. Лица с регистрация в област Габрово се записват като читатели по общия ред.

5. Лица без временна регистрация в гр. Габрово се записват като читатели и ползват библиотечните документи само в читалните на библиотеката.

6. Не се регистрират като потребители лица, имащи задължения към Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“.

Чл. 8. Читателска карта:

(1) Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

(2) Читателската карта важи за периода на регистрация.

(3) Цените на читателските карти и библиотечни услуги се определят съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС за съответната година.(Приложение № 2)

(4) Библиотеката издава карти за еднократно ползване. С карта за еднократно ползване не се заемат библиотечни документи за дома.

(5) С Решение на Дирекционен съвет, безплатна читателска карта получават лица, носители на Априловска награда, служители на РБ „Априлов – Палаузов” и деца от специализирани заведения за социални услуги.

Чл. 9. При регистриране потребителите трябва да се информират за:

1. Услугите, които могат да получат в библиотеката, както и мястото и реда на получаването им.

2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

 

ІІ. Заемане на библиотечни документи за дома

Чл. 10. Читателите могат да заемат за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи и/или 4 броя на аудиовизуални носители, както и до 5 броя периодични издания от фонда на заемна.

Чл. 11. (1.) Читателската карта /картон/ за заемане се съхранява в електронен и хартиен вариант.

(2.) Заетите библиотечни документи се вписват от дежурния библиотекар в електронната читателска карта /картон/. Читателят се подписва на разпечатката.

Чл. 12. При връщане на библиотечните документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние и отписва документите в електронната читателска карта /картон/ и се подписва на разпечатката.

Чл. 13. Библиотекарят не приема повредени от читателя библиотечни документи.

Чл. 14. Съгласно чл. 50, т. 2 от Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и изнасят извън библиотеката следните библиотечни материали:

1. Редки и ценни библиотечни документи.

2. Документи от фондовете на читалните.

3. Справочно-библиографски и периодични издания.

4. Документи с краеведско значение.

Чл. 15. Срокове за заемане за дома:

(1) Срокът за ползване на традиционните библиотечни документи (книги) е 20 дни, като може да бъде удължен с още два срока, само за материали с научен или учебно-отраслови профил. Не може да се удължава срока за ползване на художествена литература. Изключение се прави само за произведения на автори класици, пряко свързани с учебния процес, които не се търсят в момента от други читатели.

(2) Срокът за ползване на CD, DVD, видео– и аудиокасети, които не са част от книга, е четири дни.

(3) За да бъде удължен срокът за домашно ползване читателят следва да посети библиотеката или към датата на определения срок да се обади по телефона или чрез е-mail.

Чл. 16. На личния читателски картон не се разрешава заемане от друг читател. (Изключе-ние се прави само за родители на учащи извън Габрово и родители на деца от 6 до 14 години. Същите се легитимират с лична карта и читателската карта на детето).

Чл. 17. Запазване на библиотечни документи:

(1) Читателите могат да заявят запазването на тяхно име на документи, заети от други читатели. (Приложение № 3)

Чл. 18. При неспазване срока за връщане на заетите за дома документи се заплаща неустойка, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС за съответната година.

Чл. 19. На читатели, надхвърлили определения срок за домашно ползване, не се дават нови библиотечни материали до връщане на задържаните.

 

ІІІ. Ползване на библиотечни документи в читалните, отдел „Краезнание“ и отдел „Изкуство“:

Чл. 20. Читателите ползват на място в библиотеката документите, описани в чл. 14 от настоящите Правила, след представяне на актуална читателска карта.

Чл. 21. Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена от читателя заемна бележка по образец, която е отделна за всеки библиотечен документ.(Приложение № 4)

Чл. 22. Изложените на свободен достъп броеве от абонираните периодични издания се ползват без заемна бележка.

Чл. 23. При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява и отписва върнатите документи, след което връща читателската карта.

Чл. 24. Десет минути преди края на работното време потребителите преустановяват работата с библиотечните документи, предават ги лично на дежурния библиотекар и получават обратно читателската си карта.

Чл. 25. Не се разрешава:

1. Изнасянето на библиотечни документи от фонда на читалните извън библиотеката.

2. Разговорите по мобилни телефони в читалните зали.

3. Нарушаване на реда и тишината.

Чл. 26. Справочните фондове, фондовете към читалните и отделите “Краезнание” и “Изкуство”, както и получените чрез междубиблиотечно заемане материали се ползват само на място. Фондовете на отдел “Краезнание” и „Изкуство” са на специален режим на ползване, уредени с отделни правилници (Приложение № 5)

 

ІV. Справочно-информационна дейност

Чл. 27. Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.

(1) Основни услуги – устни библиографски и фактографски справки. Те се извършват на всички места за обслужване на читателите.

(2) Специализирани услуги:

1. Писмени тематични библиографски справки, фактографски справки и информационни бюлетини. (Приложение № 6)

2. Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни.

3. Текущо информиране по заявка.

4. Библиографско издирване с електронна доставка на документи.

5. Изготвяне на библиографски указатели.

Чл. 28. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно утвърдения ценоразпис на библиотеката.

 

V. Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане

Чл. 29. (1) Читателите могат да заявят библиотечни документи /оригинал или копия/ от страната и чужбина чрез междубиблиотечна заемна служба (МЗС).

(2) Материалите, които не могат да се заявят са: дисертации, справочници, енциклопедии, периодични издания.

(3) Статии от сборници с научни доклади и периодични издания се предоставят само под формата на копия.

(4) Право на заявка имат читатели с валидна читателска регистрация.

(5) Заявката се изпълнява след попълване от страна на читателите на заемна бележка за междубиблиотечно заемане по образец. (Приложение № 7)

Чл. 30. Библиотеката, предоставяща библиотечните документи, определя срока и реда за заемането им.

Чл. 31. Заплащането на услугата е според утвърдените такси за заявка плюс пощенските разходи.

 

VІ. Копиране на библиотечни документи

Чл. 32. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги, според утвърден ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово.

Чл. 33. С цел опазване културно-историческото наследство не се допуска копиране на библиотечни документи от фондове „Редки и ценни издания“, както на издания, които подлежат на реставрация и дигитализация или са застрашени от унищожение.

Чл. 34. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на ръководителя на отдела, обслужващ със съответния документ.

 

VІІ. Звукозаписи

Чл. 35. Всеки потребител има право да ползва звукозаписните услуги на Библиотеката с образователна или научна цел и при спазване на Закона за авторското право, според утвърден ценоразпис на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“.

Забележка:

1. Библиотеката не извършва цифровизиране на видеоносители.

2. Библиотеката не носи отговорност за влошеното качество на звукозаписа, поради увреждане на аналоговия носител.

 

VІІІ. Ползване на компютри за свободен достъп и Интернет

Чл. 36. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

Чл. 37. Право на ползване има всеки читател с актуална регистрация към момента.

Чл. 38. Времето за ползване на компютрите е 60 минути. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители.

Чл. 39. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време (до 10 минути преди края му).

Чл. 40. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера, USB устройства, дискове, преносим компютър, като библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им.

Чл. 41. Не се разрешава:

1. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;

2. Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран;

3. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие;

4. Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;

5. Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.

Чл. 42. Десет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите.

Чл. 43. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение потребителят се лишава от правото да ползва услугите на библиотеката, съгласно Решение на Дирекционен съвет .

 

ІХ. Ползване на библиотечни пространства

Чл. 44. (1) Библиотеката предоставя за ползване от посетители (групи и отделни граждани) библиотечни пространства, съгласно утвърдения ценоразпис.

(2) Заявките за ползване на залата и организирани посещения се подават до директора. (Приложение № 8)

 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

І. Задължения и отговорности на потребителите

Чл. 45. Потребителите посещават свободно залите на библиотеката, след задължително ползване на гардероба за съхранение на връхни дрехи и личен багаж и представяне на актуална читателска карта.

Чл. 46. Не се допускат и обслужват лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, с оръжие, с неприлично и нехигиенично облекло.

Чл. 47. Потребителите и посетителите на библиотеката са задължени:

1. Да се осведомят за правата и отговорностите си.

2. Да се отнасят с уважение към служителите на библиотеката и другите потребители, да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не предизвикват скандали, да не повишават тон, да не предизвикват околните към неетично поведение.

3. Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книгозаемане за дома.

4. Да не внасят животни в сградата на библиотеката.

5. Да спазват срока и условията за заемане на библиотечните документи.

6. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

7. Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки.

8. Да не увреждат библиотечните документи.

9. Да уведомяват дежурните библиотекари при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.

10. Да не повреждат каталозите и картотеките.

11. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места.

12. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Закона за здравето.

Чл. 48. Когато читателят загуби или повреди неволно, но безвъзвратно библиотечен документ, той следва да възстанови на библиотеката идентичен в библиографско отношение екземпляр, да го замени с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

Чл. 49. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи губи правото да ползва библиотеката и ръководството предприема действия за налагане на санкции според Закона за обществените библиотеки (чл.66 - 68).

Чл. 50. При системно и грубо нарушаване на правилата за ползване на библиотеката, правото на читателя да ползва услугите й се отнема за определено време или завинаги, по преценка на ръководството на библиотеката.

Чл. 51. При умишлена повреда или присвояване на библиотечни документи читателят се лишава от услугите на библиотеката и се привлича под съдебна отговорност.

 

ІІ. Задължения и отговорности на служителите

Чл. 52. (1) Строго да спазват утвърдените Правила за поведение.

(2) Да пазят достъпа до личните данни на потребителите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните данни на читателите и ползваните от тях документи в библиотеката. При нарушения служителите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.

(3) Да спазват технологичните изисквания за работа.

(4) Да съблюдават спазването на реда в библиотеката.

(5) Служителите на гардероба са задължени:

1. Да приемат предоставения им за съхранение личен багаж, като предоставят отделен номер за всеки посетител, ползващ услугите на гардероба.

2. Да не приемат багаж, за чието съхраняване гардеробът не е подходящ.

3. Да не допускат в библиотеката посетители с неподходящи поведение, облекло и багаж.

(6) Служителите, извършващи регистрация, са длъжни:

1. Да поддържат база данни „Читатели” с обработени лични данни, съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2006 г., на основание чл.23, ал. 4 от ЗЗЛД.

2. Да съдействат за запознаването на новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.

(7) Служителите на местата за обслужване на читатели са задължени:

1. Своевременно да регистрират заемането и връщането на библиотечни документи от потребителите.

2. Да упътват, информират и оказват помощ на потребителите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп.

3. Да не допускат ползване на библиотеката от потребители без регистрация.

4. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.

5. Да поддържат реда на фондовете за свободен достъп.

6. Да запознават новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с техните права и задължения.

7. Да обслужват потребителите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им.

8. Да носят идентификационни баджове.

Чл. 53. Служител на библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред.

Чл. 54. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите могат да уведомяват съответния ръководител на направление или директора.

 

Правилата са приети на Дирекционен съвет с Протокол № 5 от 20 април 2015 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

 

ЧАСТ ПЕТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Заповед за работно време на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“

Приложение № 2 - Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, приета с Решение на ОбС (Ценоразпис)

Приложение № 3 - Бланка за запазване на книга

Приложение № 4 - Заемна бележка

Приложение № 5 - Правилник за ползване на отдел „Краезнание“ и отдел „Изкуство“

Приложение № 6 - Заявка за писмена библиографска справка

Приложение № 7 - Заемна бележка за междубиблиотечно заемане

Приложение № 8 – Заявка за ползване на залата за събития и срещи


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта