Правила за обслужване


        ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

 1. Тези Правила уреждат организацията на работа по обслужване на потребителите в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” в периода на действие на извънредната епидемична обстановка.

2. Правилата са изготвени на основание Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка.

3. Настоящите Правила се поставят на информационни табла на видно място в обособените части за обслужване на потребители и се публикуват на интернет страницата.

4. Обслужването на читатели се извършва след представяне на:

- валиден документ за ваксинация;

- валиден документ за преболедуване;

- валиден документ за изследване съгласно изискванията на горепосочената заповед № РД-01-973/26.11.2021 - удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

* Условията по точка 1 не се прилагат за лица под 18-годишна възраст.

За читатели без посочените документи в т. 1 обслужването се извършва само след  предварителна заявка по един от изброените начини:

по телефона - тел. 066 806210 – Заемна за възрастни, 066 806327 - Детски отдел, 0878649754 - филиал 

по имейл –– заемна - libgb_zv@abv.bg, Детски отдел – do_gabrovo@abv.bg,филиал filial_rbap@abv.bg

 

Изпълнената заявка ще се получава на входа в основната сграда на библиотеката, съответно в Детски отдел и във филиала на ул. „Йосиф Соколски”. Препоръчва се на потребителите да ползват електронния каталог  https://ilib.libgabrovo.com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата „Моята библиотека” за заявка на литература и презаписване на заети документи.

Срокът за изпълнение на заявката ще бъде уточняван лично с всеки читател, в рамките на работното време на библиотеката. До края на извънредната епидемична обстановка заявките остават безплатни.

5. При влизането в библиотеката потребителите са задължени да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Правила, при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки и при спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, като се избягват струпвания. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката. При влизане в основната сграда на библиотеката температурата на посетителите се измерва с дистанционен термометър.

6. Влизането и пребиваването на потребителите в основната сграда на библиотеката, филиала и Детски отдел става със задължително поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 от Заповед № № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м) и след дезинфекция на обувките и ръцете.

7. В читателските зони на библиотеката не се позволява струпване на читатели и се спазва минимална дистанция от 1,5 м. Всички читатели са длъжни да използват предоставените им ръкавици за еднократна употреба.

8. Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в залите за свободен достъп (Заемна за възрастни, Детски отдел и филиал) е двама, като времетраенето на престоя е до ½ час. Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на зоните за обслужване.

9. Обслужването на потребители в отдел „Краезнание”, читалните и отдел „Изкуство” става само по електронен път.

10. Запитвания и библиографски справки се заявяват чрез имейл на съответния отдел или чрез опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката www.libgabrovo.com

11. Не се разрешава ползването на настолните компютърни конфигурации в библиотеката.

12. Не се разрешава ползването на текущи периодични издания.

13. Не се разрешава ползването на традиционни каталози от потребителите.

14. Не се разрешава ползването на документи от колекциите „Старопечатни, редки и ценни издания”. Те се предоставят в електронен вариант, когато е наличен.

15. Преустановява се провеждането на културни мероприятия.

16. С цел спазване на противоепидемичните мерки в зоните за обслужване се извършва дезинфекция и проветряване съгласно Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места в обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

17. Забранено е допускането в сградата на библиотеката на лица с признаци на остри респираторни заболявания (повишена температура, затруднено дишане, кашлица, загуба на обонянието и др.).

18. Не се допускат посетители извън обособените зони за обслужване.

29. Тоалетните остават затворени за посетителите.

20. При непосредствена работа с потребители обслужването се осъществява поединично със задължително поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, ръкавици и при спазване на нужната дистанция от минимум 1,5 м.

21. Ползваните от потребителите документи се връщат на специално обозначените места за карантиниране за период от 72 часа, предложен от Световната здравна организация.

22. Забранено е внасянето на храни и напитки в библиотеката.

23. Всеки гражданин веднага след получаване на съответната услуга или изтичане на максимално допустимото време за престой, посочено в т. 8 на настоящите Правила, следва да напусне сградата.

24. В случай на отказ за изпълнение на настоящите Правила, посетителят следва незабавно да бъде изведен от сградата, за което се сигнализира своевременно на органите на реда.

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта