Политика за обработване на лични данни


Уведомление за защита на личните данни

на потребителите и дарителите на РБ „Априлов-Палаузов”

 
Каква е целта на този документ? 
 
Защитата на личните данни на всеки потребител и дарител е от изключителна  важност за  РБ „Априлов-Палаузов”. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им. 
 
Това уведомление описва как събираме и използваме личната Ви информация за времето, в което сте потребители на РБ „Априлов-Палаузов”. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Уведомлението може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши потребители на услуги, предлагани от  РБ „Априлов-Палаузов”.
 
РБ „Априлов-Палаузов” е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление. 
 
Важно е да прочетете внимателно това уведомление, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация. 
 
I. Принципи за защита на данните 
 
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
 
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени. 
 
II. С каква информация разполагаме за Вас?
 
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано. 
 
Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изискват и по-високо ниво на защита. 
 
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
 
За потребителите на РБ „Априлов-Палаузов”
 
относно физическата идентичност на лицата: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, постоянен адрес, адрес по местоживеене, подпис – тези данни се събират на основание раздел VI, чл.42 от  Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г.за съхраняването ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд и чл.243-249 от Закон за задълженията и договорите;
пол, възраст, образователна степен и професионална сфера са необходими за статистическите отчети, подавани периодично към НСИ, Министерство на културата и НБКМ. Тези данни се събират на основание чл. 20, ал.1  от  Закона за статистиката и чл.27, т.10 от Закона за обществените библиотеки;
телефон и имейл за контакт с Вас в случай, че ползвате услугата „Заявка” за определен библиотечен документ, както и при продължително просрочие на взетите библиотечни документи;
факултетен номер и номер на ТЕЛК решение и неговата дата предоставят само тези читатели на библиотеката, които искат да се възползват от намаленията в ценоразписа за категориите: студенти и хора в неравностойно положение /имащи ТЕЛК решение/. Съответните номера се записват само в електронните картони на читателите;
 
За дарителите на РБ „Априлов-Палаузов”
 
три имена и адрес - необходими за изготвянето на благодарствено писмо за направеното дарение;
 
III. Как събираме Вашите лични данни? 
 
Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса за издаване на читателската Ви карта и/или при изготвяне на приемо-предавателен протокол за дарение.
 
IV. Как ще използваме Вашите лични данни? 
 
Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
 
1. за изпълнение на нашия договор с Вас;
2. за спазване на законово задължение;
3. когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.
 
Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко: 
 
1. за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;
2. когато обработването е в обществен интерес.
 
За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни. 
 
V. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме 
 
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да Ви уведомим за заявени от Вас услуги) или да не сключим с Вас такъв/ при невъзможност да Ви издадем читателска карта, няма да можете да се възползвате от библиотечните услуги, които ние предлагаме/.
 
VI. Промяна на целите 
 
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба. 
 
VII. Как ще използваме чувствителните лични данни? 
 
Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. 
 
РБ „Априлов-Палаузов” не събира и обработва чувствителни данни за своите потребители и дарители. 
 
VIII. Видеонаблюдение
 
За да гарантираме сигурността на потребителите, служителите, както и за защита на имуществото си осъществяваме видеонаблюдение в сградата на Библиотеката, чрез което се събират следните данни за всички физически лица посещаващи РБ „Априлов-Палаузов”: видеообраз и поведенчески данни. На входа, в коридорите и отделите на свободен достъп са поставени предупредителни табели, че обектът се намира под постоянно видеонаблюдение. Защитата на регистъра се осъществява посредством факта, че е инсталиран в помещение с контролиран достъп.
 
ІХ. Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие? 
 
Необходимо ни е да  получим Вашето съгласие единствено за данните: телефонен номер и имейл. Всички останали данни за Вас събираме и обработваме на законово основание.
 
Ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.
 
Х.Споделяне на данните 
 
РБ „Априлов-Палаузов” не споделя данните за своите потребители и дарители.
 
Достъп до личните данни в  регистрите, поддържани в библиотеката могат да имат  следните държавни органи - съд, следствие, прокуратура, адвокат, представляващ РБ „Априлов-Палаузов”, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия /например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна/.
 
ХІ.Сигурност на данните
 
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само възоснова на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. 
 
ХІІ. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
 
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.
 
ХІІІ.Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване
 
Вашето задължение да ни уведомите за промяна 
 
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.
 
Вашите права във връзка с личните Ви данни: 
 
Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. 
Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка/не се отнася за данните обработвани на законово основание/.
Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. /не се отнася за данните, обработвани на законово основание/.
Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. 
 
Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Нина Иванова, главен библиотекар, пл. „Възраждане” № 23, всеки петък от 14.00 до 16.00 часа,  066/80 71 01, libgab_gdpr@abv.bg
 
При такова искане от Ваша страна е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
 
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.
 
ХІV. Право да оттеглите съгласието си
 
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Нина Иванова, главен библиотекар, пл. „Възраждане” № 23, всеки петък от 14.00 до 16.00 часа, 066/80 71 01, libgab_gdpr@abv.bg. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. 
 
XV. Длъжностно лице по защита на данните
 
Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация. Можете да се свържете с него, както следва: Нина Иванова, главен библиотекар, пл. „Възраждане” № 23, всеки петък от 14.00 до 16.00 часа, 066/80 71 01, libgab_gdpr@abv.bg.
 
XVI. Промени на това известие
 
Настоящото Уведомление за защита на личните данни може да бъде променяно и допълвано поради изменение на действащото законодателство, по инициатива на РБ „Априлов-Палаузов” или на компетентен орган. 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК/ПОПЕЧИТЕЛ

 


 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта