Функции


 

 

 • комплектува, организира и опазва фондовете си, съгласно установените в нормативните документи правила;
 • осигурява свободен и неограничен достъп до информация и равнопоставеност на всички потребители;
 • извършва библиотечно-информационно обслужване, включително междубиблиотечно заемане, достъп до собствени и външни бази данни и координира организацията на библиотечно - информационното обслужване на територията на региона;
 • осигурява онлайн достъп до електронните си каталози и други собствени бази данни чрез интернет - страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители;
 • поддържа архив на местната книжнина и печат; подпомага краеведски проучвания; издирва, организира, съхранява и предоставя за ползване  публикации и информация за региона и поддържа уникални библиографски бази данни в отдел “Краезнание”, координира събирането, съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и библиография по краезнание в региона;
 • осъществява редакционно – издателска дейност, изработва и разпространява библиографски указатели, краеведски и информационни издания и пр.;
 • разработва и участва в реализирането на програми и проекти, свързани с продължаващо образование, културна интеграция и гражданско участие; в подкрепа на препоръките за обучение през целия живот и изграждане на информационна грамотност;
 • оказва съдействие на общинското ръководство при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело;
 • координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност за всички обществени библиотеки в региона;
 • организира и провежда културно-образователни инициативи, насочени към насърчаване на любовта към книгите и четенето;
 • събира и обработва статистическа информация и поддържа бази данни за библиотеките от региона; оказва съдействие на Министерство на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно – информационното обслужване;
 • координира изграждането на регионалните автоматизирани мрежи и е център на териториалната автоматизирана библиотечно – информационна мрежа;
 • поддържа партньорски контакти с институции, обществени организации, НПО, сдружения, съюзи и библиотеки от страната и чужбина;
 • подпомага научно – изследователската работа в областта на библиотекознанието, библиографията и краезнанието и участва в социологически проучвания във връзка с книгата и четенето.

 

Работно време с читатели:

от понеделник до петък:  9.00 – 18.30 ч.

Детски отдел:

Лятно работно време  9.00 – 18.30 ч.

Зимно работно време 9.00 – 17.30 ч.

Филиал:

от понеделник до петък: 9.00 – 12.00  13.00 – 18.00 ч.

Контакти:

гр. Габрово, 5300
пл. "Възраждане" №23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

 

 

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта